Economische transformatiemonitor (ETM) Economie

In steeds meer regio’s werken bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen aan het versterken van de economie. Het proces om tot een gezamenlijke economische ambitie en een bijbehorend uitvoeringsprogramma te komen is vaak weerbarstig, vanwege de verschillende belangen en culturen van de betrokkenen.

De economische transformatiemonitor kan hierbij ondersteunen.

Met de economische transformatiemonitor kan een analyse worden gemaakt van de economische structuur van een regio zodat een antwoord kan worden gegeven op vragen als: wat zijn de exacte economische ambities van de regio, in termen van BRP? Wat betekenen de economische ambities voor de behoefte aan personeel (kwantitatief en kwalitatief)? Wie zullen deze arbeidsplaatsen gaan invullen in de toekomst? Welke eisen stelt dit aan het vestigingsklimaat (b.v. bereikbaarheid, woon- en leefklimaat)? Wat betekenen de ambities voor de arbeidsparticipatie en –productiviteit?

De transformatiemonitor is een scenariomodel. Variabelen zijn schaalbaar en flexibel in te stellen. Zo kan niet alleen het meest optimale scenario in beeld worden gebracht, maar kan ook rekening gehouden worden met tegenvallende ontwikkelingen.

Het model biedt ook de mogelijkheid om monitoringsresultaten terug te koppelen in het model en zo de scenario’s periodiek bij te stellen. Met de transformatiemonitor wordt de economische potentie in een regio inzichtelijk gemaakt, de stakeholders kunnen vervolgens de regionale ambitie hierop enten. Dit is een eerste stap richting een regionaal economisch programma. Vervolgens kunnen ontwikkelingen met de transformatiemonitor worden bijgehouden en op basis daarvan acties voor bijsturing worden geformuleerd.

De transformatiemonitor is ingezet in de regio’s Zuid-Limburg, Kop van Noord-Holland, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de gemeente Goeree-Overflakkee.


Nieuws

 
Over kennisgebied Economie

Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd ...

Lees verder >