Eerste resultaat dialoogtafel Hoeksche Waard 21-03-2013

< Anticipeerprogramma Hoeksche Waard

Onder de noemer ‘De Hoeksche Waard: Toekomst Waardig’ vonden dit jaar twee dialoogtafels plaats tussen maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en gemeenten. Tijdens deze dialoogtafels werd gesproken over de consequenties van de vergrijzing en ontgroening in de Hoeksche Waard en hoe de verschillende partijen er door samenwerking voor kunnen zorgen dat de leefbaarheid én de economische vitaliteit ook in de toekomst op peil blijven. Een eerste resultaat is al geboekt: de vijf gemeenten tekenden een convenant voor een regionaal woningbouwprogramma. Goede afspraken tussen de gemeenten zijn in de huidige woningbouwmarkt noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende en kwalitatief goede woningen gebouwd worden. In de Hoeksche Waard werken de gemeenten nauw samen om zodoende in te spelen op trends zoals vergrijzing, kleinere huishoudens, toename van het aantal huishoudens en migratie. Door monitoring van de woningmarkt en tijdige afstemming kan onderlinge concurrentie tussen woningbouwprojecten worden voorkomen waardoor de haalbaarheid groter wordt. Afstemming Een door vijf gemeenten ondertekend convenant dient als richtlijn om te zorgen voor een flexibel regionaal woningbouwprogramma. Een van de hulpmiddelen hiervoor is een marktberaad waarin afstemming van woningbouwplannen, kennisoverdracht en discussie over de huidige en toekomstige woningmarkt plaatsvindt tussen gemeenten, woningcorporatie HW Wonen en in de regio actieve projectontwikkelaars en makelaars.

Hoeksche waard

Dialoogtafel

Ben Pluimer, directeur HW Wonen, benadrukte tijdens de dialoogtafel van begin september de noodzaak van een dergelijk marktberaad. Johan van Buuren, regionaal portefeuillehouder wonen, pakte de handschoen direct op en vroeg Ben Pluimer het marktberaad voor te zitten. ‘Gezamenlijk wordt hierdoor ingespeeld op de dynamiek van de woningmarkt. De samenwerking tussen overheden en marktpartijen wordt hierbij steeds belangrijker’ aldus Johan van Buuren.

Ondertekening

De ondertekening van het convenant vond plaats in aanwezigheid van Ben Pluimer. Door het overhandigen van een vijftal kompassen gaf hij op ludieke wijze aan dat hij het volste vertrouwen heeft in het vinden van de juiste koers op de veranderende woningmarkt.

Bron / zie ook:  website van het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard.

Werken bij Public Result?