Procesbegeleider aan de slag in de Alblasserwaard 04-04-2016

< Transitieatlas primair onderwijs Alblasserwaard < Transitieatlas primair onderwijs

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met leerlingendaling in het primair onderwijs en deze beweging zet volgens prognoses de komende jaren nog door. Om de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst te waarborgen hebben de gemeenten en schoolbesturen in de regio besloten de Transitieatlas primair onderwijs uit te voeren. Public Result heeft onderzocht welke waarden, normen en criteria stakeholders in de regio van belang vinden voor het toekomstig onderwijsaanbod. Aan de hand van bureauonderzoek en interactieve stemsessies (met bijna 70 deelnemers) zijn scenario’s opgesteld. Breed gedeeld wordt dat het gezamenlijke regionale belang speelt, maar dat ook behoefte aan maatwerk is binnen de kernen. De verschillende scenario’s en de resultaten uit de interactieve bijeenkomst zijn verwerkt in een eindrapport dat is opgeleverd aan de schoolbesturen en gemeenten in de regio. ‘Het probleem is gesignaleerd, maar nu is het tijd voor fase twee’’, aldus de lokale partijen. Om met de betrokken partijen gezamenlijk naar oplossingen te zoeken om in te spelen op de regionale problematiek en bijbehorende toekomstscenario’s heeft de regio met steun van het ministerie procesbegeleider Max Hoefeijzers aangetrokken zoals hier te lezen is in het AD. Uit de begeleidende brief bij de Eindnotitie transitieatlas primair onderwijs blijkt dat de regiegroep, die dit proces gaat volgen, bestaat namens de SWV Driegang uit de bestuurders van O2A5, Logos, Trivia, OVO, een vertegenwoordiger namens de éénpitters schoolbesturen en een vertegenwoordiger van de samenwerkende gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De 75 basisscholen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zien het belang van samenwerken in om de daling van 2000 de komende 15 jaar op te kunnen vangen. Voor de zomer van 2016 moet er een plan van aanpak liggen met daarin oplossingen per gemeente. Voor procesbegeleider Hoefeijzers is het belangrijk dat eerst duidelijk is voor welke organisaties krimp nu eigenlijk een probleem is. Volgens directeur Bert van der Lee van de scholenkoepel O2A5 leeft in het hele onderwijsveld nu wel de overtuiging dat scholen van verschillende signatuur in de toekomst meer moeten samenwerken. Hierbij zijn alle vernieuwende suggesties welkom. Suggesties voor vernieuwende concepten zijn te lezen in het Kontakt Alblasserwaard. Eind maart is voor alle wethouders, scholen en ambtenaren een conferentie gehouden waarin allerlei oplossingen worden besproken.

Werken bij Public Result?