Waddeneilanden sturen brief aan Kabinet voor versterking regionale economie 08-06-2020

< Regio Deal Waddeneilanden

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden vraagt het Rijk  ondersteuning om om de negatieve effecten van de Coronacrisis op tegen te gaan.  Met meer dan 5 miljoen toeristen op jaarbasis en in verhouding tot ca. 25.000 inwoners hebben de economische gevolgen van de coronacrisis in de toeristische sector direct een grote impact op de gehele economische structuur en leefbaarheid. In het totaal gaat het om 38 mln (bron: Samenwerkingsverband De Waddeneilanden).   Voor het pakket aan maatregelen op korte termijn komt dit neer op 20 miljoen euro voor 2020.  Het gaat om  maatregelen als uitstel of kwijtschelding van heffingen voor getroffen bedrijven, inkomensderving voor gemeenten en inrichting van de 1,5 m samenleving.   Voor de lange termijn ligt er een pakket aan maatregelen klaar uit het Programma Waddeneilanden.  Het gaat om verbreding van de economie en innovatieve maatregelen om overtoerisme tegen gaan en nog sterker inzetten op kwaliteit en duurzaam toerisme in balans met natuur, landschap en leefbaarheid.  Hiervoor vraagt het Samenwerkingsverband aan het Rijk om 14 miljoen euro vanaf 2021 beschikbaar te stellen.      

Met een aanvullende investering van 4 miljoen euro worden bovendien ondernemers en het onderwijs gevraagd innovatieve concepten te ontwikkelen die moeten bijdragen aan het versterken van de Waddeneconomie.

 

De ambitie van de Waddeneilanden is om ook in 2030 nog steeds een levendige eilander gemeenschap te zijn waarin wonen, werken, onderwijs en zorg voor toekomstige generaties op de eilanden mogelijk en  bereikbaar blijft.

 

Public Result ondersteunde de regio eerder met de opstelling van het toekomstperspectief voor de Wadden waarvoor een regiodeal aanvraag is gedaan. Ook bij de opstelling van dit maatregelenpakket hebben wij de regio ondersteund.

Werken bij Public Result?