Transitieatlas voortgezet onderwijs Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

In navolging van het basisonderwijs krijgt het voortgezet onderwijs te maken met minder leerlingen. Op sommige plekken in Nederland is deze ontwikkeling nu al gaande, in andere gebieden staat dit over enkele jaren te gebeuren.

Consequenties van een dalend leerlingenaantal zijn o.a. leegstand, minder inkomsten en kleinere klassen. Op termijn betekent dit dat scholen en regio’s geconfronteerd worden met de vraag of er nog voldoende basis is om alle schoolsoorten en –niveaus aan te kunnen bieden.

De Transitieatlas voortgezet onderwijs brengt met scenario’s in beeld wat het toekomstig draagvlak is voor schoolsoorten (vmbo, havo, vwo) en afdelingen (verschillende vmbo profielen) binnen een regio.

Daarmee is het een instrument waarmee stakeholders in de regio de dialoog met elkaar aan kunnen gaan over een breed en toekomstbestendig aanbod van voortgezet onderwijs. Ook kunnen de scenario’s een basis vormen voor regionale planvorming.

Optioneel kunnen daarbij ook de consequenties van de leerlingendaling voor de arbeidsmarkt in beeld worden gebracht en bij de dialoog worden betrokken. Hiervoor gebruiken wij het instrument Economische Transformatiemonitor. Met dit instrument worden scenario’s voor economische groei opgesteld die kunnen worden terug vertaald naar de verschillende economische sectoren, de arbeidsproductiviteit en de benodigde werkgelegenheid in de toekomst.

Uitvoering van de Transitieatlas voortgezet onderwijs leidt tot bewustwording over de consequenties van leerlingendaling, een aanzet tot planvorming en de vorming van vitale coalities, meer inzicht in belangen van verschillende betrokkenen en scenario’s in de vorm van kaartbeelden.

In de onderstaande gerelateerde projecten vindt u het totaaloverzicht van de inzet van de transitieatlas voortgezet onderwijs, waaronder de 4 pilots in de regio’s Midden-Holland, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Voorne-Putten en de Achterhoek.


 
Over kennisgebied Krimp & Bevolkingstransitie

Krimp & Bevolkingstransitie

Sinds twee decennia neemt het aandeel ouderen in Nederland duidelijk toe. Het aandeel jongeren loopt echter langzaam af. Deze twee tegengestelde bewegingen van ontgroening en vergr...

Lees verder >

Werken bij Public Result?