Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten gemeente Duiven Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• 1 beleidsscan: inzicht in knoppen om aan te draaien
• 1 cijfermatig inzicht en aanvullende interviews
• 1 focusgroep met relevante sleutelfiguren
• 1 beleidskader

 

Over dit project

Veilig vestigingsklimaat voor arbeidsmigranten

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is een maatschappelijke opgave en van groot economisch belang. Niet alleen vanwege de grote economische betekenis van internationale werknemers, maar ook vanwege het feit dat internationale werknemers door stijgende lonen in het thuisland en toegenomen concurrentie uit het buitenland, steeds minder vaak in Nederland willen werken. Duiven is een gemeente met 25.000 inwoners en ongeveer 500 arbeidsmigranten. Er ligt, na aanleiding van een concrete vergunningsaanvraag, een notitie van uitgangspunten dat een goede basis vormt voor het beleidskader. Ook is er een concept beleidskader dat de basis vormt voor een samenwerking met de andere gemeenten in de regio.

 

Beleidskader en doelstellingen

Samen met de andere gemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, is de gemeente Duiven zich ter degen bewust van het belang van goede huisvesting voor internationale werknemers om voldoende internationale werknemers voor de bedrijven in Duiven en omgeving te behouden. In december 2021 heeft het Duivense college opdracht gegeven tot het opstellen van een lokaal beleidskader huisvesting arbeidsmigranten. De hoofddoelstelling van het huisvestingsbeleid internationale werknemers is dat Duiven zorgt voor goede woon- en leefomstandigheden voor alle internationale werknemers naar rato van het aantal dat in de gemeente werkt.

Door internationale werknemers goed te huisvesten, blijft de lokale economie op pijl en wordt gewerkt aan de leefbaarheid in de gemeente. Binnen het beleidskader is daarom aandacht voor de volgende doelstellingen;

  • Voldoende huisvesting van goede kwaliteit.
  • Voldoende huisvesting dichtbij het werk.
  • De registratie op orde.
  • Een goede woon- en leefomgeving voor alle inwoners.
  • Focus op short- en midstay, kansen voor integratie voor long stay.
  • Goede communicatie en participatie van internationale werknemers en omwonenden.
  • Juridisch houdbaar en uitvoerbaar

De gemeente Duiven heeft behoefte aan een lokaal beleidskader dat aansluit bij de regionale afspraken. De gemeente heeft Public Result gevraagd om te ondersteunen voor het versneld opstellen van het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten. Het beleid heeft een aantal doelen:

  • Een helder en eenduidig toetsingskader en speelveld waarbinnen partijen huisvesting kunnen realiseren
  • Het verbeteren van woon- en leefomgeving van alle inwoners
  • Het waarborgen van de economische bedrijvigheid van Duiven

Om te komen tot een sluitend beleidskader heeft Public Result eerst de beleidsscan geactualiseerd en hiermee inzicht verschaft in de knoppen waar aan gedraaid kunnen worden. Vervolgens is er inzicht verkregen in de actuele aantallen wonen- en werkende internationale werknemers en een vraag/aanbodanalyse gedaan voor de sectoren waarin internationale werknemers werkzaam zijn. Dit heeft geleid tot de eerste uitwerking van het concept beleidskader. Daarna zijn er een aantal focusgroepen met belanghebbenden georganiseerd, en zijn uitkomsten ervan meegenomen in het nieuwe beleidskader. Op basis van de input is het beleidskader verder opgesteld, deze bevat een toetsingskader voor de beoordeling van concrete initiatieven voor de huisvesting van internationale werknemers, een beeld van het flankerende beleid, aandacht aan de monitoring en evaluatie van het kader zelf en een overkoepelend beeld van de planning en de kosten van uitvoering van het beleidskader alsook de gewenste organisatie ervan, zowel met de partijen binnen als buiten de gemeente.

Tot slot heeft Public Result een presentatie opgesteld ten behoeve van bespreking in het college en de gemeenteraad.

Nieuws

Werken bij Public Result?