Wmo in Lingewaard: bewoners aan zet Wonen

Resultaten in het kort

• 3 brede bijeenkomsten met ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals
• Bewoners formuleren 5 thema's en 23 concrete maatregelen
• Duidelijke, herkenbare en gedragen beleidsnota’s
• Start van een beweging van cocreatie

 

Over dit project

Gemeente Lingewaard heeft zich samen met haar inwoners ingezet voor een nieuw, passend beleid voor hulp en ondersteuning voor ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Het resultaat is ontstaan doormiddel van co creatie: alle betrokken partijen in de gemeente hebben er samen aan gewerkt. De beleidsstukken sluiten aan op de vraag van de inwoners van Lingewaard en zijn herkenbare en duidelijk. Het nieuwe beleid is zo dus niet alleen voor, maar ook door de inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in de gemeente.

Van vraag naar passend aanbod
Tijdens open, interactieve bijeenkomsten zijn ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers en vertegenwoordigers van zorg en welzijn in gesprek gegaan met elkaar en de gemeente over kansen, bedreigingen, knelpunten en concrete oplossingen voor de hulp en ondersteuning in gemeente Lingewaard. Als resultaat zijn er vijf hoofdthema’s geformuleerd met elk een bijpassend pakket aan maatregelen. De thema’s en maatregelen, zoals geformuleerd door de doelgroepen, zijn qua inhoud ongewijzigd in de nieuwe beleidsstukken opgenomen. Het zoeken van een koppeling met het bestaande beleidsplan voor het sociaal domein was niet moeilijk: de beleidsstukken bleken goed te passen binnen dit bestaande beleidsplan. Hierdoor kan goed worden aangesloten op het bestaande aanbod en heeft het nieuwe beleid voor de zorg en ondersteuning voor ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers een zeer breed draagvlak! Vitale coalities van gemeente, zorg, welzijn, vrijwilligers en mantelzorgers zullen gezamenlijk de schouders zetten onder de uitvoering van de concrete maatregelen.

Een uniek en waardevol proces

In de komende jaren zal de vergrijzing in Lingewaard toenemen. Hiermee zal ook de vraag naar hulp en ondersteuning toenemen, net als (op papier) het aantal beschikbare vrijwilligers. Toch ervaren verenigingen tekorten aan vrijwilligers en ontvangt nog niet iedereen voldoende en goede hulp en ondersteuning. Dit betekent een uitdaging voor de gemeente, want hoe wordt het toenemende aantal mantelzorgers en ouderen goed ondersteund en wie fluit binnenkort de F-jes op de voetbalvereniging? Met oog op deze uitdaging hebben de wethouder en de raad ruimte gegeven om met burgers in gesprek te kunnen gaan voor deze nieuwe manier van beleidvorming. Het resultaat hiervan, beleidsstukken met input van de inwoners uit Lingewaard, is inmiddels zonder aanpassing en definitief vastgesteld door het college. Tijdens de slotbijeenkomst werd teruggeblikt op een uniek en waardevol proces met een indrukwekkende opbrengst. Rond de 100 mensen hebben zich verbonden aan een of meerdere maatregelen of hebben aangegeven dat ze mee willen doen.

Een verbeteringsslag voor gemeente, zorg en welzijn

Namens de gemeente en wethouder Johan Sluiter sprak Mariska Belliot over “ werkelijk een ander proces waar we ons als gemeente aan committeren. We zijn een nieuw netwerk aan het bouwen en daar moeten we samen aan blijven werken. Dat is heel mooi, want we kunnen het niet alleen!” René Abels zei tijdens de slotbijeenkomst namens SNL trots te zijn dat zoveel ouderen in Lingewaard voor zichzelf en voor elkaar zorgen, maar dat professionals en vrijwilligers nu beter kunnen samenwerken voor de ouderen als dat nodig is. Ook is tijdens de bijeenkomsten met de doelgroepen de sterke behoefte aan duidelijke communicatie vanuit gemeente, zorg en welzijn besproken. Zorgaanbieder STMR is naar aanleiding hiervan van concrete stappen aan het zetten om, volgens Marion de Ruiter, “niet meer over de cliënt, maar ook naast en met de cliënt” te communiceren.

Public Result heeft de totstandkoming van deze beleidsprogramma’s zowel inhoudelijk als procesmatig ondersteund met het DEAL model, waarbij coproductie met de bewoners en organisaties in Lingewaard telkens centraal stond.

 'Ik ben er trots op dat zoveel ouderen voor zichzelf en voor elkaar zorgen, maar op sommige onderdelen is professionele ondersteuning nodig. Het is mooi als vrijwilliger en professional elkaar aanvullen.'

René Abels - Senioren Netwerk Lingewaard


Werken bij Public Result?