Evaluatie en vooruitblik DMO Holland boven Amsterdam Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 17 gemeenten slaan de handen ineen
• Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam
• Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord
• Eindevaluatie én vooruitblik

 

Over dit project

De destinatiemarketing Holland boven Amsterdam wordt sinds 2018 verzorgd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; deze opdracht loopt tot eind 2021. De 17 gemeenten van NHN zijn de opdrachtgever voor de gezamenlijke toeristische marketing met als doelstelling: meer bezoekers, die meer besteden en vaker terugkomen.

Eindevaluatie

Het jaar 2021 is gebruikt om de toekomstige koers van de DMO HbA te bepalen: De eindevaluatie moet de 17 gemeenten de basis en voldoende handvaten bieden om een weloverwogen besluit te nemen. Daarvoor is het goed om te leren van de voorgaande jaren. Wat waren de succes- en faalfactoren van HbA? Wat ging goed in de samenwerking en waar kunnen we van leren?

De evaluatie kenmerkt zich door een interactief karakter. Betrokken partijen worden gedurende het gehele proces meegenomen in alle tussenresultaten en het nadenken over toekomstscenario's. Zo kent het evaluatieonderzoek een breed draagvlak.

4 stappen

Om te komen van analyse naar duidelijkheid over de toekomst hebben wij samen met onze opdrachtgever, de werkgroep en de bestuurlijke stuurgroep de volgende 4 stappen gezet:

1. Slimme analyse

Op basis van de beschikbare documenten hebben wij per uitgevoerd project de oorspronkelijke doelstelling, beoogd en uiteindelijk resultaat in beeld gebracht. Evenals de gehanteerde aanpak en instrumenten, de samenwerking en de middelen die voor het project zijn aangewend. In aanvulling op de documentenstudie hebben wij een interviewronde met vertegenwoordigers van de relevante organisaties die betrokken zijn bij destinatiemarketing georganiseerd, en hebben wij een interne enquête uitgezet die betrokkenen bij de destinatiemarketing vraagt op een aantal thema’s terug- en vooruit te blikken.

   

2. Resultaten in perspectief

Een directe causaliteit tussen de inspanningen van de destinatiemarketing en de beoogde effecten is niet direct aan te tonen. We combineren kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de resultaten en de inspanningen en komen tot een aannemelijke inschatting van de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid. Belangrijk daarbij, naast de harde feiten, zijn de enquêteresultaten en de opbrengsten van de interviews en de focusgroepen.

3. Bouwstenen toekomst

Aan de hand van de onderzoeksresultaten hebben we naar relevante toekomstperspectieven voor destinatiemarketing gezocht, op basis van dilemma’s zoals groei versus draagkracht. We vertalen dit per scenario door naar samenwerking, taken, formatie en organisatie. In interactieve focusgroepen zijn de stakeholders aan de slag gegaan met het onderzoeksmateriaal. Met deze aanpak creëren we bewustzijn en draagvlak voor het advies.

4. Eindrapport

Het eindrapport “Bestemming bekend” is beredeneerd beargumenteerd op basis van kwantitatieve, kwalitatieve en contextuele inzichten: wat wilden we bereiken, waar lag de focus, hebben we het verschil gemaakt, wat kunnen we leren voor de toekomst, willen we op dezelfde voet door, en wat betekent dat voor de organisatie en uitvoering.

Nieuws

Werken bij Public Result?