Evaluatie en vooruitblik DMO Holland boven Amsterdam Economie | 2020

De destinatiemarketing Holland boven Amsterdam wordt sinds 2018 verzorgd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; deze opdracht loopt tot eind 2021. De 17 gemeenten van NHN zijn de opdrachtgever voor de gezamenlijke toeristische marketing met als doelstelling: meer bezoekers, die meer besteden en vaker terugkomen.

Eindevaluatie

Het jaar 2021 moet worden gebruikt om de toekomstige koers van de DMO HbA te bepalen: De eindevaluatie moet de 17 gemeenten de basis en voldoende handvaten bieden om een weloverwogen besluit te nemen. Daarvoor is het goed om te leren van de afgelopen jaren. Wat waren de succes- en faalfactoren van HbA? Wat ging goed in de samenwerking en waar kunnen we van leren?

De evaluatie kenmerkt zich door een interactief karakter. Betrokken partijen worden gedurende het gehele proces meegenomen in alle tussen resultaten en het nadenken over toekomstscenario's. Zo kent het evaluatie onderzoek een breed draagvlak.

 

4 stappen

Om te komen van analyse naar duidelijkheid over de toekomst zetten wij samen met onze opdrachtgever, de werkgroep en de bestuurlijke stuurgroep de volgende 4 stappen:

1. Slimme analyse

Op basis van de beschikbare documenten brengen wij per uitgevoerd project de oorspronkelijke doelstelling, beoogd en uiteindelijk resultaat in beeld, evenals de gehanteerde aanpak en instrumenten, de samenwerking en de middelen die voor het project zijn aangewend. In aanvulling op de documentenstudie organiseren wij een interview ronde met vertegenwoordigers van de relevante organisaties die betrokken zijn bij destinatiemarketing, en zetten wij interne enquête uit die betrokkenen bij de destinatiemarketing vraagt op een aantal thema’s terug- en vooruit te blikken.

   

2. Resultaten in perspectief

Een directe causaliteit tussen de inspanningen van de destinatiemarketing en de beoogde effecten is niet direct aan te tonen. We combineren kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de resultaten en de inspanningen en komen tot een aannemelijke inschatting van de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid. Belangrijk daarbij, naast de harde feiten, zijn de enquêteresultaten en de opbrengsten van de interviews en de focusgroepen.

3. Bouwstenen toekomst

Aan de hand van de onderzoeksresultaten zoeken we naar relevante toekomstperspectieven voor destinatiemarketing op basis van dilemma’s zoals groei versus draagkracht. We vertalen dit per scenario door naar samenwerking, taken, formatie en organisatie. In interactieve focusgroepen gaan de stakeholders aan de slag met het onderzoeksmateriaal. Met deze aanpak creëren we bewustzijn en draagvlak voor het advies.

4. Eindrapport

Het eindrapport “Bestemming bekend” zal beredeneerd argumenteren op basis van kwantitatieve, kwalitatieve en contextuele inzichten: wat wilden we bereiken, waar lag de focus, hebben we het verschil gemaakt, wat kunnen we leren voor de toekomst, willen we op dezelfde voet door, en wat betekent dat voor de organisatie en uitvoering.

Nieuws

Over kennisgebied Economie

Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd ...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Evaluatie Alle producten