Invoering wabo in de gemeente Rheden Wonen, welzijn en zorg

In 2009 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd, ook omgevingsvergunning genoemd. De omgevingsvergunning zorgt ervoor dat burgers en ondernemers één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu kunnen aanvragen en krijgen. De omgevingsvergunning vereist daarom onder andere een integrale afweging tussen milieu, ruimtelijke ordening, water, bouwvoorschriften en aanlegvoorschriften. Verschillende afdelingen van de gemeenten zijn beleidsmatig, dan wel in de uitvoering, betrokken bij de invoering van de Wabo.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Na de invoering van de Wabo gaat het om één aanvraag bij één loket met één beslissing na één procedure met één beroepsgang en één toezichthouder. Het ministerie van VROM heeft gemeenten gevraagd vroegtijdig na te denken over de impact van de omgevingsvergunning op de gemeentelijke organisatie.

Public Result heeft de gemeente Rheden zowel inhoudelijk als procesmatig ondersteund bij de invoering van de Wabo in opdracht van Beleidstheater. Voor de gemeente Rheden heeft Public Result een traject opgesteld waarmee de gemeentelijke organisatie optimaal is voorbereid op de invoering van de Wabo.

 

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Interim Alle producten
Gerelateerde projecten
Alle projecten