Kwartiermaker programmamanager Krimp Krimp & Bevolkingstransitie

Nederland is zich aan het voorbereiden op de omslag van bevolkingsgroei naar bevolkingsdaling. In enkele perifere regio's (Eemsdelta, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg) is nu al sprake van krimp, de komende decennia zal dit in een steeds groter aantal regio's het geval zijn (de zogeheten anticipeerregio's). Deze regio's krijgen te maken met een daling van de (beroeps)bevolking en het aantal huishoudens. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals een vermindering van het draagvlak voor voorzieningen als onderwijs en zorg en leefbaarheidsproblematiek.

Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling

In 2009 is het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling uitgebracht en werd uitgevoerd door de Ministeries van VROM en BZK. Het huidige kabinet zet het hierin beschreven krimpbeleid op hoofdlijnen voort.

Public Result (Kees Stob) is aangesteld als externe kwartiermaker om een programmaplan op te leveren met bijbehorende organisatie.

Op 11 en 12 mei 2011 was Kees Stob daarnaast dagvoorzitter voor de door Agentschap NL georganiseerde expertmeeting ‘Going on, Going strong; financiering van de Krimpopgave‘. In de interbestuurlijke voortgangsrapportage bevolkingsdaling wordt ingegaan op de voortgang na 2 jaar uitvoering van het Interbestuurlijk Actieplan.

Nieuws

Werken bij Public Result?