Nederland in balans; een nieuwe koers voor krimpregio’s Krimp & Bevolkingstransitie

Krimpregio’s hebben te maken met een ingrijpende verandering in de bevolkingssamenstelling. Het aantal inwoners en huishoudens neemt af en de regio’s krijgen meer dan gemiddeld te maken met vergrijzing (meer ouderen) en ontgroening (minder jongeren) van de bevolking. De demografische transitie heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, economische vitaliteit en het verdienend vermogen in de regio’s.

Public Result heeft de vijf provincies met krimpregio’s ondersteund om te komen tot een gezamenlijk positionpaper van de provincies. Afgelopen jaren is al veel geleerd over wat wel en niet werkt om de gevolgen van krimp te verzachten. Public Result heeft een quickscan uitgevoerd gebaseerd op reeds verworven kennis van het bureau, het netwerk van de provincies en interviews met experts.

Ondanks dat er afgelopen jaren het nodige is gedaan, zijn de negatieve effecten die krimp met zich meebrengt, toegenomen. De leefbaarheid en economische vitaliteit in de krimpregio's blijft teruglopen, wat tot uitdrukking komt in oplopende sociaaleconomische achterstanden. Nederland raakt uit balans en de opgave om deze disbalans aan te pakken lijkt te groot voor de regio’s en provincies alleen.

De provincies pleiten ervoor om de negatieve uitwassen van krimp én groei integraal te beschouwen. De krimpregio’s zijn onderdeel van Nederland Netwerkstad, waarin alle onderdelen van het netwerk stevig bijdragen aan de welvaart en het welzijn van alle inwoners. Maar liefst 11% van het Bruto Nationaal Product wordt verdiend in de krimpregio’s. Ook vanuit sociaal en politiek perspectief is het volgens de krimpregio’s onverstandig de achterstanden te laten oplopen. Continuering van huidig beleid leidt tot cumulatie van problematiek, wat ervoor zorgt dat achterstanden groeien tot het niveau van de zwakste wijken in grote steden.

Met het paper vragen de provincies om een investeringspakket voor structuurversterkende maatregelen op de thema’s economie en arbeidsmarkt, (digitale) bereikbaarheid, particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstaand maatschappelijk vastgoed. De provincies hebben een persbericht opgesteld waarmee het paper naar buiten is gebracht en hebben gezamenlijk het stuk aangeboden aan minister Blok en Tweede Kamerfracties.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerden de krimpprovincies op 2 februari 2017 het minisymposium Nederland in Balans om het position paper nogmaals onder de aandacht te brengen.

Werken bij Public Result?