Foto Midden-Limburg Krimp & Bevolkingstransitie

Het doel van het startdocument is op basis van een gedegen analyse de huidige en toekomstige mismatch in beeld te brengen (op de arbeidsmarkt, de woonsector, in zorg- en welzijn, in het onderwijs en op het gebied van culturele- en sportvoorzieningen) en samen met de partijen oplossingsrichtingen hiervoor te ontwikkelen en draagvlak te creëren voor een gezamenlijke regionale aanpak.

De regio Midden-Limburg bestaat uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Het is van groot belang om in deze regio tijdig te anticiperen op de gevolgen van de transitie door de ongewenste effecten te beperken en kwaliteit aan het gebied toe te voegen. De belangrijkste invalshoeken zijn daarbij behoud en versterking van de kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving, het waarborgen van een toereikend aanbod aan zorg en welzijn,

herstructurering van het voorzieningenaanbod, het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs, het stimuleren van de economie onder andere door een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het benutten van de kansen op het gebied van toerisme en recreatie en tot slot een goede fysieke en digitale bereikbaarheid.

Public Result heeft op verzoek van de regio, de provincie Limburg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken het startdocument Midden-Limburg opgesteld. Het startdocument bevat een foto van de situatie voor wat betreft de bevolkingstransitie en de gevolgen daarvan in de anticipeerregio Midden-Limburg. Daarvoor zijn analyses uitgevoerd op basis van een groot aantal beleidsnota’s en onderzoeksrapporten. Inmiddels heeft op basis van het startdocument op 22 november j.l. een inspirerende dialoogtafel plaatsgevonden waarbij partijen verdere stappen zetten van denken naar doen.

Nieuws

Werken bij Public Result?