Anticipeerprogramma Oost-Drenthe Krimp & Bevolkingstransitie

Het doel van het startdocument is op basis van een gedegen analyse de huidige en toekomstige mismatch in beeld te brengen (op de arbeidsmarkt, de woonsector, in zorg- en welzijn, in het onderwijs en op het gebied van culturele- en sportvoorzieningen) en samen met de partijen oplossingsrichtingen hiervoor te ontwikkelen en draagvlak te creëren voor een gezamenlijke regionale aanpak.

Oost-Drenthe (bestaande uit de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) is één van de ‘anticipeerregio’s’ in Nederland: gebieden waar in de toekomst sprake zal zijn van een bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. In sommige gemeenten in de regio is de bevolkingsdaling overigens al een feit.

De regio kan zich hier tijdig op voorbereiden en maatregelen treffen om de negatieve gevolgen te keren, als ook de aanwezige kansen te benutten. De regio is zich hier goed van bewust en wil, ondersteund door de provincie en het ministerie van BZK, aan de slag met een voortvarende aanpak. Daarbij speelt niet alleen de toekomstige demografische transitie een rol, maar ook de bezuinigingsopgaven waar de gemeenten voor staan. Bij dat laatste moet gedacht worden aan onderwijs, welzijn (Wmo) en voorzieningen.

Nieuws

Werken bij Public Result?