Ondersteuning D-NL werkgroep hoogwateroefening 2020 Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking met impact

Eind 2016 hebben waterschappen, Kreise en andere betrokken organisaties gezamenlijk een Duits-Nederlandse hoogwateroefening uitgevoerd. Uit de evaluatie zijn een aantal belangrijke verbeterpunten naar voren gekomen, vooral wat betreft de onderlinge communicatie. Een Duits-Nederlandse werkgroep is de afgelopen jaren aan de slag geweest om deze verbeterpunten op te pakken. Vanuit het INTERREG-project ‘LIVING Vecht-Dinkel’ is een nieuwe Nederlands-Duitse hoogwateroefening georganiseerd. Enerzijds om de sinds 2016 gemaakte verbeteringen te testen en anderzijds om de grensoverschrijdende samenwerking tijdens hoogwatersituaties op verschillende niveaus opnieuw onder de aandacht te brengen. De D-NL werkgroep ‘Hoogwater’ is na een afbakening van de algemene doelstellingen in 2018, vanaf 2019 volop aan de slag gegaan met de voorbereiding van de oefening.

 

Om de nodige vaart in deze voorbereiding te kunnen houden is Public Result ingeschakeld. Stefan Michel ondersteunde vanuit zijn kennis van het grensoverschrijdend waterbeheer dit voorbeeldproject van Duits-Nederlandse samenwerking dat echt het verschil kan maken. Hierbij werkte hij samen met Lizza van der Klei, die gespecialiseerd is in (water-)veiligheidsvraagstukken, crisisbeheersing en oefenvoorbereiding.

Tijdens de voorbereiding van de hoogwateroefeningen zijn een aantal randvoorwaarden van belang:

  • Hoe kunnen de uiteenlopende oefendoelen in twee landen worden gecombineerd? Het gaat om drie niveaus: de grensoverschrijdende samenwerking; de afstemming tussen verantwoordelijke bestuurders; de omgang met communicatieve vraagstukken.
  • De deelnemende organisaties kennen verschillende uitgangspunten en verwachtingen, deze moeten vooraf goed worden afgestemd.
  • Uit de evaluatie van de oefening in 2016 zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Deze vragen om extra aandacht.
  • Duitse en Nederlandse deelnemers werken samen op basis van hun eigen structuren, ervaringen en verwachtingen. De samenwerking vergt continu begeleiding en bemiddeling

 

De oorspronkelijk voor 2020 geplande hoogwateroefening is door de grote belasting bij de deelnemende organisaties in het kader van de covid 19-bestrijding verschoven naar 2021. Aan de oefening deden aan Nederlandse zijde teams mee van Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vechtstromen en aan Duitse zijde teams van de Bezirksregierung Münster, Kreis Borken en Landkreis Grafschaft Bentheim. Daarnaast hebben diverse organisaties een rol vervult als tegenspeler in de responscel (o.a. Veiligheidsregio Twente en de NWLKN). Met name de inzet van grensliaisons tijdens de oefening om informatie-uitwisseling te faciliteren, was een noviteit.

 

 

Nieuws

Werken bij Public Result?