Ontwikkeling woonbeleid en projectmanagement gemeente Neder-Betuwe Wonen

De gemeente Neder-Betuwe bestaat uit de kernen Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten, Opheusden en IJzendoorn en heeft 22.000 inwoners. Op het gebied van wonen en bouwen is de gemeente volop in beweging. Op strategisch niveau heeft de gemeente Neder-Betuwe haar beleid vastgelegd in de Woonvisie 2006 – 2020 “Wonen in een bloeiende gemeente“.

Samen­hangend beleid

De vergrijzing van de bevolking in Neder-Betuwe vraagt om een samen­hangend beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg: senioren moeten in een woning wonen die afgestemd is op hun behoeften en mogelijkheden, de lichamelijke en psychische zorg ontvangen die ze nodig hebben en ook gebruik kunnen maken van het welzijnsaanbod (contacten, activiteiten en andere diensten) die zij nodig hebben om goed in de samenleving te kunnen functioneren en niet te vereenzamen. Dat beleid is ook van toepassing op jongere mensen met een lichamelijke of psychische functiebeperking. Bovenstaande sluit aan bij de ‘extramoralisering’ van de zorg, waardoor mensen niet langer in instel­lingen, verzorgings- en verpleegtehuizen wonen, maar in kleinschalige woonvormen of zelfstandig.

Tegen die achtergrond heeft Public Result in 2009 samen met de gemeente, de Wmo-raad, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporatie SWB de nota wonen-welzijn-zorg opgesteld.

Deze nota geeft allereerst een visie op basis van de belangrijkste trends. Vervolgens is de behoefte aan de verschillende vormen van zorg (intramuraal en extramuraal) en huisvesting in beeld gebracht. Op basis hiervan is het concept van ‘woonservicewijken’ in de vier grootste kernen van de gemeente uitgewerkt. Ook zijn de mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad aan te passen voor senioren en mensen met een functiebeperking in kaart gebracht. Daarnaast is er een eisenpakket voor levensloopgeschikte nieuwbouw ontwikkeld. Op basis van de nota is tot slot een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en de corporatie. Voor de ontwikkeling van één van de woonservicewijken heeft Public Result de rol van projectleider vervuld.

Public Result heeft de gemeente tussen 2008 en 2010 een projectleider gebiedsontwikkeling geleverd voor in totaal zeven projecten. Hierbij ging het om de realisatie van verschillende functies zoals een bedrijventerrein, wegrestaurant, diverse woningbouwprojecten en een woonservicegebied.

Nieuws

Werken bij Public Result?