Ontwikkeling sociale wijkteams Wijkenaanpak, Wonen

Ruim twee jaar geleden heeft de gemeente Den Haag samen met zorg- en welzijnspartners zich ten doel gesteld de zorg voor ouderen in Den Haag te verbeteren. Hoe dit te bereiken is getoetst in drie stadsdelen met de pilots Centrum Voor Ouderen in Escamp, Haagse Hout en Laak. In 2013 is besloten tot uitrol van het CVO per 1 januari 2014 naar alle stadsdelen. Tegelijkertijd bereidt de gemeente zich voor op de geplande grotere transitie: per 1 januari 2015 moeten de sociale wijkteams operationeel zijn. In dit licht is het van belang om scherp te krijgen hoe de CVO’s doorontwikkeld kunnen worden tot sociale wijkteams.

CVO

De gemeente Den Haag heeft zich in samenwerking met maatschappelijke partners in de stad de afgelopen tijd een beeld gevormd hoe de sociale wijkteams vorm kunnen krijgen. Hierbij wordt onder meer uitgegaan van een integrale aanpak van zorg en ondersteuning op alle leefgebieden, gebaseerd op eigen kracht en eigen netwerk. De werkwijze van het CVO zoals deze beproefd is in de pilots kan beschouwd worden als een van de voorlopers, waarbij een aantal stappen is gezet in de samenwerking tussen organisaties om te komen tot een aanpak zoals beoogd met de sociaal wijkteam. Een doorontwikkeling van de CvO’s biedt kansen om de opgedane kennis en ervaring in te zetten voor de sociale wijkteams, maar vraagt tevens om een inventarisatie van de voorliggende opgave in termen van benodigde middelen, inzet en bereidheid van partijen.

Public Result heeft dan ook ondersteund bij deze inventarisatie van de ontwikkelopgave door de huidige werkwijze van de CVO’s te toetsen aan het kader van de sociale wijkteams zoals opgesteld door de gemeente Den Haag. Deze toetsing is gedeeld en besproken met sleutelfiguren van zowel zorg, welzijn als gemeente. Gezamenlijk zijn zo de mogelijkheden geabstraheerd voor toewerking naar de sociale wijkteams. In een concluderende beschouwing zijn de CVO’s gepositioneerd voor de doorontwikkeling naar sociale wijkteams en is een aanzet gedaan voor invulling van de faciliterende rol van de gemeente.

Daarnaast is een kick-off bijeenkomst per gebied georganiseerd. Tijdens deze kick-off presenteerde de gemeente de opzet van de sociale wijkteams waar naar toegewerkt wordt: ‘het punt op de horizon’. Partijen zijn in gesprek gegaan over wat nodig is om in het desbetreffende gebied te komen tot de inrichting van een sociaal wijkteam.
Vanuit haar ervaring met en betrokkenheid bij nieuwe initiatieven en pilots zorg en welzijn in de gemeente, vervulde Public Result de rol van onafhankelijk voorzitter en verzorgde inhoudelijke ondersteuning voor deze kick-off bijeenkomsten.

Werken bij Public Result?