Optimalisatie ondersteuningsaanbod Wmo Wonen

Met ingang van 1 januari 2007 is elke gemeente in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ondersteuning binnen de Wmo richt zich op burgers die niet in staat zijn zelf of met hulp van hun sociale netwerk te participeren in de samenleving. In de gemeente zijn al veel voorzieningen (al dan niet door de gemeente verleend) in het leven geroepen. De burger heeft dan ook niet alleen met de Wmo te maken, ook voorzieningen vanuit de AWBZ of de zorgverzekering, ter ondersteuning van het (weer zelfstandig) leven kunnen een rol spelen. De gedachte is dat de "verwevenheid" van de drie "zorgsystemen" beter kan en de systemen op individueel niveau beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Voor de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan van de Wmo heeft de gemeente Den Haag in 2008 het Stafbureau Maatschappelijke Ontwikkeling (SMO) ingericht. Dit bureau was belast met de regievoerdersrol voor de uitvoering van de acties uit het meerjarenbeleidsplan. Vanuit deze rol heeft SMO een werkplan opgesteld met de prioriteiten voor dat jaar en een werkplan om de diverse uitvoeringsplannen te integreren tot een geheel.


Public Result heeft SMO in 2009 ondersteund bij de uitvoering door een projectplan op te stellen voor het vormgeven van de planning- en controlcyclus voor het opgestelde werkplan. Daarnaast heeft Public Result een memo opgesteld op basis van gehouden interviews over de mogelijkheden om bestaande loketten beter te stroomlijnen om op deze wijze een completer aanbod van diensten te kunnen bieden aan de Haagse inwoner.

Ook is een consultatieronde inhoudelijk en organisatorisch voorbereid en de uitvoering ervan begeleid.

Public Result was daarbij verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van acht consultatiebijeenkomsten in de stadsdelen en één stedelijke bijeenkomst, de inhoudelijke voorbereiding voor de wethouder en de verslaglegging. De verslagen dienden als input voor een korte overkoepelende rapportage die door de gemeente Den Haag is opgesteld.

In 2011 heeft Public Result een quick scan opgesteld van Wmo- voorzieningen en Wmo-gerelateerde voorzieningen vanuit de AWBZ en de zorgverzekeringswet.

Middels een reflectieronde langs beleidsmedewerkers is een verdiepingsslag gemaakt om de gegevens uit deze scan op te harden. Aan de hand van de uitkomsten zijn bouwstenen opgesteld om te komen tot een basisvoorzieningenniveau.
Een vervolgstap was het vaststellen van een normatieve opvatting over het basisvoorzieningenniveau waarbij ook de vraag naar voorzieningen door de verschillende doelgroepen een rol speelt en waarmee ‘witte vlekken’ in het huidige voorzieningenniveau in beeld komen. Er is een aantal heisessies georganiseerd, met professionals uit het veld en beleidsmedewerkers van de gemeente, waarin de werkwijze wordt omgedraaid: niet stroomlijnen vanuit redeneerlijnen voor het huidige voorzieningenaanbod, maar vanuit de vraag naar voorzieningen vanuit de verschillende doelgroepen.

In 2012 heeft Public Result een update uitgevoerd van de quick scan.

Nieuws

Werken bij Public Result?