Quick scan vrijwilligerswerk WWB Wonen

Het kabinet heeft begin 2012 WWB uitkeringsgerechtigden (alsook mensen met een IOAW of IOAZ uitkering) de verplichting opgelegd een maatschappelijke tegenprestatie te leveren zolang zij niet in staat zijn betaald werk te vinden. Uitkeringsgerechtigden met perspectief op werk moeten zo snel mogelijk aan het werk terwijl uitkeringsgerechtigden bij wie dit perspectief (nog) ontbreekt, verplicht worden om naar vermogen in de samenleving te participeren door als vrijwilliger maatschappelijk nuttig werk te doen. Het college van een grote gemeente heeft aangegeven de voortgang van het toeleiden van WWB’ers naar vrijwilligerswerk goed te willen monitoren om tot de meest effectieve en efficiënte manier van werken te komen. Dat betekent dat de monitoring niet alleen kwantitatief gericht is (halen we de voorgenomen aantallen?), maar ook kwalitatief (welke eventuele knelpunten doen zich voor en kunnen we die via een aangepaste werkwijze oplossen?).

Het is hierbij van essentieel belang dat de monitor een goed gefundeerd beeld geeft van de voortgang en de eventuele knelpunten. Een deel van de populatie is immers moeilijk bemiddelbaar naar vrijwilligerswerk. De monitoring dient ook een vooruitblik dient te geven naar wat in de komende tijd te verwachten valt aan instroom in het vrijwilligerswerk.

Monitoringsopgave

Door middel van een quick scan heeft Public Result invulling gegeven aan deze monitoringsopgave. In deze quick scan is de instroom van WWB’ers als vrijwilliger voor de periode 2012 t/m 2014, de duurzaamheid van deze instroom, hoe de voortgang zich verhoudt tot de doelstelling van de gemeente en de (eventuele) noodzaak tot een extra impuls in beeld gebracht. Deze quick scan is uitgevoerd op basis van beschikbaar gestelde data en documenten en interviews met stakeholders op het terrein van de WWB en vrijwilligerswerk. De resultaten van de scan zijn weergegeven in een beknopte rapportage.

Nieuws

Werken bij Public Result?