Regio Deal Waddeneilanden Economische structuurversterking, Wonen, Zorg

De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden stemden deze week unaniem in met de aanvraag Regio Deal De Waddeneilanden. Naast inzending van het aanvraagformulier versturen  de Waddenburgemeesters hun aanvraag vandaag ook per flessenpost naar Den Haag. De ambitie van de Waddeneilanden is om ook in 2030 nog steeds een levendige eilander gemeenschap te zijn waarin wonen, werken, onderwijs en zorg voor toekomstige generaties op de eilanden mogelijk en  bereikbaar blijft.  

Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hebben een groot aantal gemeenschappelijke opgaven. De provincies Fryslân en Noord-Holland ondersteunen de eilander ambitie. Maatschappelijke partners uit bedrijfsleven en onderwijs participeren in de Regio Deal.  De Waddeneilanden vragen een bijdrage van 14 miljoen aan het Rijk om de regio-aanpak op vier thema's te versnellen. De gezamenlijke provincies en gemeenten investeren elk 7 miljoen.

 

Regio Deal

De Regio Deal-aanvraag van De Waddeneilanden vormt een samenhangend totaalpakket ter versterking van de brede welvaart in de regio en zet in op vier thema’s: (personeels)huisvesting in flexibele en circulaire woningbouw, organisatie van zorg en onderwijs, slimme mobiliteit en werken in en aan circulaire economie.

 

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio's verspreid over Nederland te vergroten. Er is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voorstellen waarmee de 'brede welvaart' in Nederland wordt versterkt.

 

Door de unieke eiland-ligging moeten de partnergemeenten creatief omgaan met alle uitdagingen die er zijn. De bebouwbare ruimte is beperkt, en kan ook niet worden uitgebreid – de schaarste moeten slim worden benut om aan alle behoeftes te kunnen voldoen. Om dit te bereiken, werken de Waddeneilanden nauw samen.

 

Om integraal werk te maken van de gezamenlijke opgaven zetten de eilanden in op vijf speerpunten:

  • Wonen: naast al bestaande reguliere woningbouwplannen komt er speciale aandacht voor flexibele en circulaire (personeels)woningen (flexwonen) en betaalbare en passende woonruimte voor inwoners met zorgbehoefte
  • Zorg en onderwijs: faciliteren van samenwerking en innovatie in het onderwijs en het zorgniveau op peil houden
  • Slimme mobiliteit: Mobility as a service en andere maatregelen voor duurzaam vervoer op de Waddeneilanden
  • Circulaire economie: maatregelen om de eilanden circulair te maken en de voortgang te monitoren. Aandacht voor duurzaam drinkwater
  • Versterking Waddensamenwerking

 

Onlangs hebben de Waddeneilanden een maatregelenpakket opgesteld ter ondersteuning van de regionale economie die veel te lijden heeft van de Corona crisis. Wij hebben ook bij de opstelling van dit maatregelenpakket ondersteund.

Werken bij Public Result?