Transitieatlas primair onderwijs Zutphen, Voorst en Brummen Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

Resultaten in het kort

• 1 Transitieatlas
• 1 interactieve bijeenkomst met 61 deelnemers
• 3 scenario’s met stappenplannen

 

Over dit project

De gemeenten Zutphen, Voorst en Brummen hebben de afgelopen jaren met een sterke leerlingendaling te maken gehad. Tussen 2015 en 2020 is het aantal leerlingen per saldo gedaald met 8,4% (circa 275 leerlingen), tegenover een Nederlands gemiddelde van 4,7%. Naar verwachting zal deze daling komende jaren aanhouden in alle drie de gemeenten. Waar voor Nederland als geheel tussen 2021 en 2030 een lichte daling wordt verwacht van 0,7%, neemt het aantal leerlingen in de drie gemeenten af met 6,7% (ruim 200 leerlingen). Dit percentage varieert tussen de gemeenten, waarbij voor gemeente Voorst de sterkste daling wordt verwacht met 10,8%, gevolgd door de gemeente Zutphen met 7,1% en gemeente Brummen 0.8%. De leerlingendaling zet de kwaliteit en de bedrijfsvoering van de onderwijsbesturen onder druk.

 

De regio is echter actief geworden om te kunnen anticiperen op deze leerlingendaling en om hierover het gesprek aan te gaan. Om effectief in te spelen op de ontwikkelingen voerde Public Result in samenwerking met onderwijsbesturen, medezeggenschapsraden, ouders en ook externe partijen (gemeenten, sportverenigingen, zorgpartners etc.) een transitieatlas uit.

De transitieatlas is een inhoudelijk hulpmiddel waarmee demografische ontwikkelingen en effecten op het voorzieningenaanbod inclusief mogelijke mismatches in kaart kunnen worden gebracht. Voor Zutphen, Voorst en Brummen hebben wij tijdens een interactieve bijeenkomst waaraan 61 deelnemers deelnamen werden de normen, waarden en criteria van partners met betrekking tot het onderwijsaanbod voor de regio opgehaald.

 

Deze zijn vervolgens gebruikt om 3 scenario’s met kaartbeelden op te stellen voor het primair onderwijs, inclusief inzichten over de te nemen stappen voor het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs in de regio. De transitieatlas biedt uitgangspunten en kaartbeelden om met elkaar in dialoog te treden over de te verwachten ontwikkelingen en de te nemenkeuzes met betrekking tot het onderwijsaanbod. Met deze atlas zien de gemeenten de toekomst voorbereid tegemoet.

Nieuws

Werken bij Public Result?