Uitrol plan van aanpak lerend netwerk GGD Haaglanden Wonen

Over dit project

Huiselijk geweld is één van de grootste maatschappelijke problemen in Nederland. De afgelopen jaren hebben ketenpartners in de regio Haaglanden hard gewerkt aan het terugdringen van deze vorm van geweld. Ook op het gebied van leren, verbeteren en ontwikkelen worden in de regio al belangrijke stappen gezet. Zo werkt de regio Haaglanden al met een aantal instrumenten zoals clientervaring (verzameling van clientervaring als inspiratiebron voor verbetering), digitaal platform (digitale uitwisseling van kennis en ervaringen), jeugdhulpmonitor (kwantitatieve gegevens en conclusies trekken over voortgang), leernetwerken (groep deskundigen met een concreet leerdoel), goed gekwalificeerde professionals (aantrekken van voldoende professionals), coördinatie (’leren en verbeteren’).

 

GGD Haaglanden wil nu de komende stap zetten – naast belangrijke en goed werkende methodieken voor verbetering is de ambitie om door te groeien naar een regio waar continu leren en verbeteren onderdeel wordt van het primaire proces – gedragen van onderop door de professionals en gefaciliteerd in een werkomgeving waarin de directie leren en ontwikkelen als belangrijk doel onderschrijft en faciliteert.

 

Op dit moment is het nog te vaak het geval dat het wel lukt om te leren van momenten waarop het misgaat, maar dat deze kennis vervolgens niet wordt gebruikt om de processen in de hele regio of voor alle sectoren te verbeteren.

Onze aanpak

Er is veel bereikt, maar de regio is er nog niet. Public Result ondersteunt de GGD Haaglanden bij het integreren van continu leren en verbeteren in diverse werkprocessen – gedragen van onderop door de professionals en gefaciliteerd in een werkomgeving waarin de directie leren en ontwikkelen als belangrijk doel onderschrijft en faciliteert. Het uiteindelijke doel is een lerend netwerk.

 

Aan de hand van 4 stappen gaat Public Result een plan van aanpak voor de GGD Haaglanden opstellen:

  • Kick-off en casusselectie: een uitgewerkt plan van aanpak wordt gepresenteerd en 4 casussen worden geselecteerd om mee verder te gaan in de verbetertrajecten
  • Concrete verbetervoorstellen
  • Toepassing en evaluatie
  • Olievlekwerking: enthousiasme en een cultuur gericht op continue verbetering creëren

Nieuws

Werken bij Public Result?