Uitvoeringsprogramma Sociale Agenda Limburg Wonen

De Provincie Limburg heeft de Sociale Agenda van Limburg 2025 opgesteld als strategisch kader voor beleid en investeringen. De agenda richt zich op twee onderdelen: het ‘Limburg werkt Akkoord’ en ‘Sociale innovatie en participatie’. Met het eerste deel wil de Provincie de instroom van mensen die nu (nog) niet participeren op de arbeidsmarkt vergroten en met het tweede deel wordt ingezet op het bevorderen van de gezondheid en levensverwachting van de Limburgers. Het meerjarig strategisch kader omvat een besteding van €32 mln. voor de periode 2016-2019.

Sociale Agenda naar een Uitvoeringsprogramma

Public Result is door de Provincie gevraagd hen te ondersteunen bij het vertalen van de Sociale Agenda naar een Uitvoeringsprogramma, wat verdere invulling moet geven aan de te ondernemen acties. Allereerst is er een programmaposter opgesteld, de samenhang in de aanpak, de twee programmaonderdelen en wat er nodig is om de doelen te bereiken inzichtelijk is gemaakt. Vervolgens is een template ontwikkeld waarmee per actie de aanpak SMART kan worden uitgewerkt, de acties worden daarmee zo concreet mogelijk omschreven.

   

De templates zijn gevuld op basis van beschikbare documenten, een gespreksronde met sleutelfiguren en pressurecooker sessies met stakeholders.

Het Uitvoeringsprogramma heeft een dynamisch karakter. Ieder jaar zal een voortgangsrapportage verschijnen en vindt er een update plaats van het Uitvoeringsprogramma zelf. Tweejaarlijks wordt op het niveau van de Sociale Agenda de voortgang gerapporteerd en geëvalueerd. Bijgehouden wordt in hoeverre het met de ingezette lijn lukt een trendbreuk te realiseren. Verschillende meetbare criteria worden waar mogelijk ondergebracht in de Limburgse leef- en vestigingsklimaatmonitor. In de effectmeting wordt ook meegenomen hoe samenwerkingspartners tegen de voortgang aankijken en zal jaarlijks een open gesprek worden aangegaan met stakeholders.

Het Uitvoeringsprogramma is vastgesteld door de Gedeputeerde Staten en de Provincie gaat komende tijd aan de slag om Limburg vitaler te maken.

Werken bij Public Result?