Aanpak Huiselijk Geweld Wonen

Naast het feit dat huiselijk geweld in Nederland strafbaar is, is het ook een groot maatschappelijk probleem. Een veilig thuis is namelijk een basisbehoefte. Huiselijk geweld heeft direct effect op de gezinssituatie en dit werkt weer door op de participatie van de gezinsleden op het gebied van werk, school en andere activiteiten.

Effectievere aanpak van huiselijk geweld

Het belang van de aanpak van huiselijk geweld wordt zelden in twijfel getrokken. Wel is er discussie over een effectievere aanpak. De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat er vele partijen zijn betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld. Hoewel iedere partij vaak haar uiterste best doet, komt huiselijk geweld nog te vaak voor. Hoe kunnen deze partijen het beste samenwerken binnen de keten zodat de aanpak van huiselijk geweld optimaal verloopt? De uitdaging is de handhavings- en hulpverleningsketens optimaler op elkaar te laten aansluiten, zodat er meer resultaat wordt bereikt.

Public Result adviseert strategisch en ondersteunt in praktische zin het verbetertraject van de Haaglandse Aanpak, onder andere op het gebied van:

  • Samenstelling lokale teams
  • Verbetering van de gegevensuitwisseling tussen partners
  • Verbeteren van de plegeraanpak

Public Result werkt hierbij samen met partners uit zowel de handhavings- als zorgketen.

De Haaglandse Aanpak is een werkwijze tussen de partners in de regio Haaglanden waarbij afspraken zijn gemaakt over systeemgericht weken, zodat hulpverleners een gezamenlijk behandelplan voor het gezin bepalen en de uitvoering daarvoor coördineren. De Haaglandse aanpak is momenteel gerealiseerd op negen wijkbureaus van de politie. Het doel is om 100% dekkend te zijn, wat betekent dat alle 16 bureaus in de regio deze aanpak hanteren. Voordat dit gerealiseerd kan worden is afgesproken met de partners de huidige aanpak verder te verbeteren. Na uitgebreide evaluatie is er samen met de partners dan ook een uitgebreid verbetertraject doorlopen. Hier is het voorstel de Haaglandse Aanpak 2.0 uit ontstaan. Het verbetervoorstel heeft tot doel de intake te verbeteren, te zorgen voor een systeemgerichte benadering, de regie op casusniveau te organiseren en te zorgen voor effectievere communicatie en gegevensuitwisseling binnen de keten.

Nieuws

Werken bij Public Result?