Expertgroep Preventie & Toegang Wonen, Zorg

Per 1 januari 2015 worden de functies begeleiding en persoonlijke verzorging overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent voor gemeente een grotere verantwoordelijkheid voor een kwetsbare doelgroep, te weten mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Om de overheveling van functies naar de Wmo goed te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente Den Haag een drietal expertgroepen gevormd die onderzoeken hoe dit het beste vormgegeven kan worden. De expertgroep Preventie & Toegang is daar één van, naast Voorzieningen en Rol Vrijwilligers & Mantelzorgers en de expertgroep Resultaatgerichtheid en Verantwoording.

Public Result (Kees Stob) heeft in 2013 de functie van voorzitter van de expertgroep Preventie & Toegang vervuld.

De expertgroep, bestaande uit deskundigen op gebied van welzijn en zorg, heeft in een reeks bijeenkomsten op basis van relevante ontwikkelingen, ervaring uit het land en innovatieve proeven in Den Haag een advies opgesteld voor de inrichting van preventie en

toegang vanuit het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, zo lang mogelijk de regie kunnen houden over hun eigen leven en mee kunnen blijven doen in de samenleving, waardoor zij minder snel een beroep doen op zwaardere vormen van zorg.

Resultaat is een zevental principes voor toekomstgerichte preventie en toegang. De expertgroep heeft deze leidraad voor hoe het systeem cliënt- en vraaggericht ingericht kan worden op 6 juni 2013 overhandigd aan de wethouder Zorg en wethouder Welzijn van Den Haag.

In voorbereiding op de decentralisatie heeft Public Result ook ondersteuning verleend ten behoeve van de werkbijeenkomst ‘Decentralisatie ABWZ’. Deze werkbijeenkomst heeft bijgedragen aan een schets van de ondersteuningsvraag, het maken van een concretiseringsslag voor de verschillende uitdagingen die de decentralisatie met zich meebrengt en het komen tot een aanzet voor toekomstige samenwerking. Public Result heeft de (gezamenlijke) inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de werkbijeenkomst verzorgd.

Werken bij Public Result?