Op vrijdag 9 februari heeft het Rijk bekend gemaakt welke regio’s een bijdrage uit de Regio Envelop gaan ontvangen voor de versterking van de brede welvaart in hun regio.

Heeft u de Deal binnengehaald? Gefeliciteerd!

Nu is het zaak dat u met uw regio de komende maanden afspraken maakt met het Rijk over ambities, beoogde resultaten, investeringen, cofinanciering en organisatie. Het volgende station is medio 2024 een ondertekende Deal (convenant) tussen regio en Rijk. Een hele opgave om nu van aanvraag naar een concreet convenant te komen! Gebaseerd op onze ervaring in meerdere regio’s heeft Public Result een top lijst van handige tips samengesteld.

Vijf tips voor de onderhandelingsfase van de Regiodeal: 

1. Maak een bestedingsplan

Werk de Regiodeal concreet in programmalijnen en projecten uit en maak daarbij de impact op de brede welvaart, resultaten, inzet, investering mijlpalen en organisatie zo concreet mogelijk. Maar laat ook onderbouwd ruimte voor zaken die tijdens de looptijd van de deal nog concreter zullen worden. Het is van belang om hiervoor de beoogde trekkers van de programmalijnen met hun netwerk een programmateam te laten formeren om deze uitwerkingsslag te maken. Is minder geld toegekend dan oorspronkelijk aangevraagd? In dit geval moet er eerst worden nagedacht over de gevolgen voor het programma: waar worden prioriteiten gelegd? Welke onderdelen worden eerst uitgevoerd en welke in een latere periode? Wat zijn de criteria om als regiopartners tot een keuze te komen van de te besteden middelen?

2. Cofinanciering: zoek in meerjarenbegrotingen en vergeet de in-kind optie niet

Bij de Regiodeal mogen middelen worden ingezet die reeds meerjarig geoormerkt zijn, mits er een duidelijke inhoudelijke link te leggen is en de gelden nog niet besteed zijn ten tijde van ondertekening van de deal. Het is dus van belang om parallel aan de uitwerking van het convenant de programmabegroting op te stellen waarin er per project duidelijkheid komt in de cofinanciering: publiek maar ook privaat, waarbij de in-kind inzet van de triple helix partijen (bijvoorbeeld in personele inzet van het onderwijs) niet moet worden vergeten. Het formeren van een financiële werkgroep met deelname gemeentelijke controllers zorgt voor een goede borging en vertrouwen in de uitvoeringsfase.

3. Activeer het netwerk n de onderhandelingsfase

Het is van belang om relevante partners zoals bijvoorbeeld onderwijs, welzijn/zorgbedrijfsleven, natuur- en landschapsorganisaties,  in de regio te activeren bij de uitwerking van de deal en de onderhandelingen. Bij hen ligt vaak de uitvoering maar ook de investeringskracht. Laat hen ook meedenken in bijvoorbeeld een regioboard. Denk hierbij ook na of gemeenteraden informerend en/of besluitvormend betrokken moeten worden. Voor het draagvlak op de lange termijn is een goede communicatie en het écht meenemen van je regionale partners onmisbaar!

4. Organiseer een onderhandelingsteam

Tijdens de onderhandelingsfase is het van belang dat er een uitvoerend en bestuurlijk onderhandelingsteam is dat 1 op 1 kan schakelen met de dealmaker van het rijk en de politieke en ambtelijke leiding van de ministeries. Een ambtelijk onderhandelingsteam kan bijvoorbeeld bestaan uit: een kerngroep en een programmateam (inhoudelijke en financiële trekkers en vertegenwoordigers van netwerkorganisaties). Identificeer per speerpunt één trekker binnen het team. Maar ook: houd elkaar vast tijdens de onderhandelingen en redeneer vanuit het gezamenlijke belang. Maak afwegingen en keuzes met elkaar en met oog voor alle betrokken partners.

5. Maak niet vrijblijvende afspraken over samenwerking ín de regio

De dealmakingsfase is gericht op overeenstemming over het plan met het rijk. Op het moment dat er geld kan worden uitgegeven, dient de financiële infrastructuur goed georganiseerd te zijn. Dat wil zeggen: er moet een kassier zijn namens de regio, een subsidieverordening en een planning- en controlcyclus die gericht is op de SiSa verantwoording. De samenwerking tussen de regiogemeenten dient daarvoor verankerd te zijn. Mocht er niet voor bijvoorbeeld een stichting of een gemeenschappelijke regeling worden gekozen, dan is het raadzaam een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Hoewel dit pas na de zomer 2024 actueel wordt is het van belang om hier al in de dealfase op te anticiperen en afspraken met elkaar te maken.

Adviesbureau Public Result heeft de regio’s Noardwest Fryslân, de Zuid-Hollandse Delta en Noardeast Fryslân succesvol begeleid in de dealmakingsfase met het uitwerken van de inhoudelijke plannen, de programmabegroting (incl. cofinanciering), het uitwerken van het convenant, de samenwerkingsovereenkomst, maar ook met procesmanagement voor de regionale alliantie en het opstellen van de monitor (impactmeting). Sinds afgelopen zomer is Public Result onderdeel van Companen, waardoor we nog meer expertise en ervaring kunnen inbrengen op het gebied van bijv. wonen, zorg en leefbaarheid.

Meer weten?

Benieuwd waar je op moet letten tijdens de onderhandelingen met het Rijk en hoe je het meeste kunt halen uit de toegekende middelen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op: Kees Stob (06 1091 6559) of Stefan Michel (06 4000 2749) helpen je graag verder. Lees hier meer over de Regio Deal Noordoost Fryslân en over samen resultaat realiseren en het DEAL model
Werken bij Public Result?