Verduurzaming bedrijventerreinen

In 2017 telde Nederland ruim 4000 bedrijventerreinen, die samen jaarlijks zo’n 700 PJ aan energie verbruiken. In de nieuwe Europese klimaatwet die in 2022 wordt ingevoerd, staat dat de Europese Unie als geheel 55% CO2-uitstoot moet verminderen in 2030 en in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Op bedrijventerreinen zijn veel mogelijkheden om CO2-uitstoot te verminderen, zowel in het verbruik van energie als in volume van de uitstoot. Om het MKB te helpen op een effectieve en rendabele manier toekomstbestendig en duurzaam te worden, hebben het Ministerie van EZK en TNO een versnellingsprogramma opgezet. De financiering vindt plaats uit een in te richten transitiefonds van 35 mlrd (Regeeraccoord Rutte IV).

Van uitdaging naar kansen

Als parkmanager van een bedrijventerrein of als gemeente wil je samen met ondernemers op tijd werk maken van de verduurzaming maar ook je bedrijfsprocessen kostenefficiënter en innovatiever maken. Maar hoe pak je dat aan? Wat is eigenlijk het besparingspotentieel op mijn bedrijventerrein? Hoe krijgen we de ondernemers enthousiast? Krijgen we de businesscase rond? Hebben we de kennis en capaciteit in huis om dit proces in te richten? Mogen we energie terug leveren aan het net? Hoe zorgen we voor een samenhangende aanpak waar we samen de schouders onder willen zetten met alle partners (overheid, energieleverancier bedrijven)? Hoe verbinden we investeerders (subsidiemogelijkheden) aan ons plan?

In vier stappen naar een versnellingsprogramma voor jouw bedrijventerrein

Public Result komt in vier gerichte stappen tot een verduurzamingsaanpak die rendement oplevert voor alle betrokken partijen op jouw bedrijventerrein. De kracht van de aanpak is dat we starten bij de energie van de ondernemers. Hoe willen zij het besparingspotentieel benutten op het bedrijventerrein? Waar zien zij aantrekkelijke businesscases waar zij in willen investeren? We maken daarbij gebruik van de slimme tool bedrijventerreinaanpak.nl (BTA). BTA levert een eerste foto (1) op over het energieverbruik per bedrijf op het bedrijventerrein, de kansen voor besparing en verduurzaming en eerste inzichten in de businesscases voor het bedrijventerrein als geheel. BTA geeft individuele ondernemers een beter beeld over situatie en kansen voor verduurzaming. Per onderneming worden de data geladen in een digitaal platform zodat een totaalbeeld ontstaat van kansen en mogelijkheden. Op basis hiervan gaan we met de stakeholders in gesprek (2), stellen bouwstenen (3) op die de basis vormen van het versnellingsprogramma (4). In diverse regio’s in Nederland is de Rabobank inmiddels co-financier van de BTA. Afhankelijk van de uitdagingen op jouw bedrijventerrein zetten wij energiebesparingsexperts in om jouw programma op maat te maken.

Resultaat

Dit mag je voor jouw bedrijventerrein verwachten van Public Result:

  • Inzicht in besparingspotentieel
  • Te nemen maatregelen en draagvlak daarvoor
  • Een versnellingsprogramma met draagvlak en uitvoeringsorganisatie

Stap 1 - Foto: Inzicht en overzicht

In deze stap doen we de intakes per bedrijf om de BTA te vullen. De opdrachtgever krijgt een licentie voor het platform en kan realtime de ontwikkeling van de datascan volgen. Daarnaast worden interviews met andere stakeholders gehouden om het beeld compleet te maken. Uiteraard ondersteunen we de foto met een goed vooronderzoek van het bedrijventerrein op basis van bestaande data. Denk naast data over energiegebruik ook aan zaken als sociaaleconomische data, organisatiegraad, voorzieningen, openbare ruimte, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en SMART readiness. Resultaat van deze stap is een korte en bondige rapportage van deze foto.

Stap 2 – Kansenversneller: dialoog

We organiseren een focusgroep voor een brede groep van betrokkenen (bedrijven, gemeente, provincie, energieleveranciers, duurzaamheidsdeskundigen enz) om de resultaten van de foto te bespreken. Doel is om concrete gemeenschappelijke verduurzamingsmaatregelen te inventariseren op basis van de foto. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: overstap op LED verlichting, mogelijkheden voor zonnepanelen, exploitatie van windturbines, energieopslag en laadpalen en netcapaciteit en efficiënte benutting. Afhankelijk van jouw vraag betrekken wij experts betrekken die gericht kunnen meedenken en adviseren. Resultaat een inventarisatie van maatregelen waar ondernemers samen met overheid en netbeheerder energie in willen steken.

Stap 3 – Maatregelenpakket verduurzaming

We werken de maatregelen uit. Wat gaan we doen, wanneer hebben we de maatregelen gerealiseerd ? Met wie? Kosten en opbrengsten. Stappen voor (technische) realisatie, subsidiemogelijkheden enz. resultaat: de suggesties uit de kansenversneller zijn uitgewerkt in concrete maatregelen die nogmaals met ondernemers en stakeholders worden getoetst.

Stap 4 – Versnellingsprogramma verduurzaming

Wij gaan ervanuit dat het versnellingsprogramma qua ambitie en maatregelen een korte en een lange termijnperspectief heeft (resp. 1 en 3 of 5 jaren bijvoorbeeld). Op korte termijn laat de coalitie zien wat de winst is van samenwerken in de regio en groeit het vertrouwen en de aangesloten financierende partijen. Het versnellingsprogramma inclusief de maatregelen is vóór en van het bedrijventerrein: d.w.z. de betrokken bedrijven en het parkmanagement i.s.m. de gemeente, energieleveranciers en de financiers zoals de RABO. Resultaat: een versnellingsprogramma waar alle stakeholders hun handtekening onder willen zetten.

Contactpersoon:

Kees Stob (Rijswijk ZH ) | kees.stob@publicresult.nl | 06-10916559

Wessel Jan de Boer  (Epse GLD)|  wj.escom@live.nl | 06-10583122
Werken bij Public Result?