Uitvoeringsprogramma ‘Koers voor een vitaler Limburg’ 09-06-2016

< Uitvoeringsprogramma Sociale Agenda Limburg

De Provincie Limburg heeft de Sociale Agenda van Limburg 2025 opgesteld als strategisch kader voor beleid en investeringen. De agenda richt zich op twee onderdelen: het ‘Limburg werkt Akkoord’ en ‘Sociale innovatie en participatie’. Met het eerste deel wil de Provincie de instroom van mensen die nu (nog) niet participeren op de arbeidsmarkt vergroten en met het tweede deel wordt ingezet op het bevorderen van de gezondheid en levensverwachting van de Limburgers. Het meerjarig strategisch kader omvat een besteding van €32 mln. Voor de periode 2016-2019.

Public Result is door de Provincie gevraagd hen te ondersteunen bij het vertalen van de Sociale Agenda naar een Uitvoeringsprogramma, wat verdere invulling moet geven aan de te ondernemen acties. Allereerst is er een programmaposter opgesteld, waarmee inzicht verkregen wordt op de samenhang in de aanpak, de twee programmaonderdelen en wat er nodig is om de doelen te bereiken. Vervolgens is een template ontwikkeld waarmee per actie de aanpak SMART kan worden uitgewerkt, de acties worden daarmee zo concreet mogelijk omschreven.

De templates hebben als gespreksstof gediend voor een gespreksronde met sleutelfiguren, waarbij zij input konden leveren op de doelstellingen, acties en maatregelen passend bij de actie. Om de laatste witte vlekken in het uitvoeringsprogramma op te vullen zijn pressure cooker-sessies georganiseerd, waarin stakeholders zijn uitgedaagd zich uit te spreken over de missende acties en indicatoren. De druk en dynamiek die wordt gegenereerd leiden tot slimme oplossingen en aanpak.

De opbrengsten uit de pressure cooker-sessies zijn geanalyseerd, waarbij ook de eigen kennis en ervaring van het bureau op het gebied van effectiviteit en efficiency wordt ingebracht. De Provincie gaat met het Uitvoeringsprogramma aan de slag om Limburg vitaler te maken.

Op 20 mei is het Uitvoeringsprogramma aan de Staten aangeboden. Hier vindt u het hele uitvoeringsprogramma.

Werken bij Public Result?