Veilige huisvesting arbeidsmigranten

In Nederland wordt een deel van de huidige werkgelegenheid ingevuld door buitenlandse werknemers. Ook de gemeente Montferland heeft te maken met arbeidskrachten die tijdelijk of langdurig werkzaam zijn in verschillende sectoren in de gemeente. Bijvoorbeeld in de logistiek, een grote en belangrijke sector in de gemeente, is de inzet van arbeidsmigranten onmisbaar. Mede door vergrijzing en de wens van bedrijven om te groeien, zal de vraag naar arbeidsmigranten alleen maar blijven stijgen. De gemeente Montferland beseft zich dat, om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, een duidelijk, integraal beleidskader huisvesting arbeidsmigranten cruciaal is. Om hiertoe te komen heeft Montferland de hulp van Public Result ingeschakeld.

Doelstelling en beleidskader

In 2021 heeft Montferland al een concept beleidsnotitie huisvesting met de gemeenteraad besproken, dat als basis dient voor het op te stellen beleidskader. Ook op regionaal niveau wordt gewerkt aan kaders op dit dossier, waar de gemeente bij wil aanhaken. Montferland beseft zich namelijk dat de problematiek rondom huisvesting voor arbeidsmigranten gemeente- en zelfs landsgrenzen overstijgend is.   Het doel van dit beleidskader is te komen tot een afwegingskader waarmee we enerzijds voldoende ruimte wordt geboden aan de markt om te kunnen voldoen aan de vraag en we anderzijds er voor zorgen dat de huisvesting van arbeidsmigranten op een maatschappelijke verantwoorde wijze, zowel voor de arbeidsmigranten als voor de omgeving, plaatsvindt.    

Onze aanpak

  Het proces om te komen tot een beleidskader is begonnen met een ‘foto’, waarbij de bestaande feiten en cijfers inzichtelijk zijn gemaakt en een scan is gemaakt van het huidige beleid. We hebben deze kwantitatieve gegevens aangevuld met kwalitatieve interviews met relevante marktpartijen uit de gemeente. Op deze manier is er een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de huidige situatie rondom huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente. Op basis van de foto zijn bouwstenen geformuleerd waarbinnen kansen liggen voor de gemeente. Met input van zowel interne als externe partijen zijn deze bouwstenen met kansen verder uitgewerkt tot een beleidskader. Dit beleidskader is in maart 2024 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Parrallel aan het beleidskader, hebben we gewerkt aan een uitvoeringsprogramma waarin de maatregelen concreet zijn doorontwikkeld. Op dit moment helpen we de gemeente Montferland aan het opzetten van de uitvoering.
Werken bij Public Result?