Onderwijs

Goed onderwijs op alle niveaus is een belangrijke voorwaarde om kinderen en jongeren volwaardig deel te kunnen laten nemen in de maatschappij. Voor het primair onderwijs geldt dat naast kwaliteit ook thuisnabijheid een belangrijke component is. Niet alleen voor het kind; de lokale gemeenschap hecht vaak veel waarde aan de dorps- of buurtschool.

Vanwege leerlingendaling zal het niet altijd meer mogelijk zijn deze voorziening te behouden. Uiteindelijk zal een afweging tussen kwaliteit, nabijheid en betaalbaarheid moeten worden gemaakt. Daarbij kan de vorming van een IKC (integraal kind centrum) kansen bieden.

In het voortgezet onderwijs is de rol van de school in het dorp of de buurt minder evident, omdat dit veelal voorzieningen zijn die al schaalvergrotingen achter de rug hebben en een (sub-)regionale functie vervullen. Toch staan ook de scholen voor voortgezet onderwijs onder druk door leerlingendaling met als mogelijk gevolg dat niet alle onderwijstypen en –niveaus meer kunnen worden aangeboden.

Voor de talentontwikkeling van leerlingen en de binding met het regionale bedrijfsleven is dit funest.

Het is dan ook een thema waar schoolbestuurders, directeuren en beleidsmakers mee worstelen. Het vraagt om een gezamenlijke strategie van de verantwoordelijke scholen. Public Result houdt zich daarbij bezig met vragen zoals:

• Wat kan ik nog alleen en wanneer is samenwerking nodig?
• Hoe verhoudt de verantwoordelijkheid voor mijn organisatie zich tot de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een divers onderwijsaanbod te voorzien?
• Welke toekomstscenario’s zijn mogelijk en welke consequenties heeft dat?
• Hoe denken mijn concullega’s of samenwerkingspartners hierover?
• Wanneer is een IKC kansrijk?

Gerelateerde projecten
Projecten onderwijs Alle projectenWerken bij Public Result?