Krimp & Bevolkingstransitie

Sinds twee decennia neemt het aandeel ouderen in Nederland duidelijk toe. Het aandeel jongeren loopt echter langzaam af. Deze twee tegengestelde bewegingen van ontgroening en vergrijzing gaan de komende decennia door.
In sommige regio’s gaat dit harder dan in andere regio’s. Ook heeft een aantal, vooral landelijke, gebieden de afgelopen jaren al te maken gehad met een teruglopend inwoneraantal, of verwacht dat dit de komende jaren zal gebeuren.
Door deze bevolkingstransitie ontstaan mismatches op het gebied van voorzieningen, wonen en economie. Een dalend aantal jongeren laat het draagvlak voor onderwijsvoorzieningen afnemen, huishoudensdaling kan leegstand veroorzaken en een dalende beroepsbevolking zet een rem op economische groei.

Provincies, samenwerkende gemeenten en economische samenwerkingsverbanden worden hiermee voor uitdagingen van formaat gesteld.

Public Result houdt zich op dit thema bezig met vragen zoals:

• Hoe zijn leefbaarheid en (economische) vitaliteit te behouden in een krimpregio?
• Welke kansen ontstaan er om de kwaliteit te verbeteren?
• Welke slimme samenwerking tussen partijen is nodig?
• Welke gevolgen heeft herstructurering op de gemeentefinanciën?
• Op welke thema’s is regionaal opereren nodig en op welke thema’s lokaal?
Werken bij Public Result?