De kracht van het samenwerken: Kees Stob over de staat van de Zuid-Limburgse economie 16-02-2017

< Economische sprongkracht Zuid-Limburg

Tijdens de jaarlijkse LED-conferentie presenteerde Kees Stob (Public Result) de resultaten van de tweejaarlijkse Monitor Economisch Programma Zuid-Limburg 2016. Deze laat zien hoe Zuid-Limburg er economisch voor staat. Goed nieuws is dat de Zuid-Limburgse economie goed op stoom komt.

Het Bruto Regionaal Product groeide in 2015 ruim 2,5 keer (5,4%) zo snel als het Nederlandse gemiddelde (2,0 %). Andere positieve ontwikkelingen zijn dat de banengroei weer toeneemt (+2000 in 2016), de werkloosheid daalt (van 7,5 in 2014 naar 6,5% in 2016) en de bevolkingskrimp iets afneemt (van -0,4 naar -0,2%). Het gemiddeld inkomen stijgt naar € 34.000,- per inwoner. In Nederland is dat € 40.000,-/inwoner, maar Limburg is duidelijk aan een inhaalslag bezig.

Chemie, Life Sciences & Health en Maakindustrie in de plus

Zuid-Limburg doet het vooral goed in de sectoren chemie (+12%), life-sciences & health (+32%) en de maakindustrie (+10%) als we kijken naar het Bruto Regionaal Product. De jaarlijkse gemiddelde groei in arbeidsproductiviteit was in deze sectoren stevig, met resp. 3,3%, 4,3% en 4,1%. De groei leidt op dit moment nog niet tot extra banen omdat dankzij innovatie vooral efficiencywinst is gerealiseerd. De verwachting is dat dit een tijdelijk effect is en dat, bij het verder aantrekken van de economie, de 17.000 extra banen niet denkbeeldig is.

Stob geeft aan dat de Brainportambitie (€ 8,5 miljard extra BRP) realistisch blijft, maar wel wat later dan in 2020 wordt behaald. Daarvoor is wel nodig dat de huidige economische omstandigheden doorzetten en dat het investeringsniveau in de regionale economie blijft gehandhaafd. Economische transformatie is een proces van langere adem.

Arbeidsmarkt, MKB en euregio

Veel gaat goed, maar nog niet alles. Zo is de arbeidsparticipatie nog te laag en blijft het aantal startende ondernemers achter bij het landelijk gemiddelde. Een betere match tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt en het innovatief vermogen van het MKB blijven dan ook aandachtspunten voor heel Zuid-Limburg. Daarnaast loont het de moeite om meer te investeren in agglomeratievorming met steden in de Euregio; Luik, Hasselt en Aken. Op die manier ontstaat immers een veel grotere arbeidsmarkt, grotere diversiteit aan bedrijven, meer creativiteit en innovatiekracht. CPB-berekeningen laten zien dat het wegvallen van de grensbarrières kan leiden tot een toename van het BRP tussen de € 250 en € 710 miljoen, en tussen de 2.400 en 6.600 extra banen en enkele duizenden extra vacatures oplevert. De arbeidsmarkt, het MKB en de euregio zijn drie speerpunten van LED.

De presentatie van Kees Stob is hier beschikbaar.

(Bron: www.ledbrainport2020.nl)

Tevens is ook het rapport te downloaden via deze link.

Werken bij Public Result?