Grote opkomst bijeenkomst Transitieatlas detailhandel Hoeksche Waard 03-06-2015

< Transitieatlas detailhandel H-W

Interactieve bijeenkomst

Hoe kunnen we anticiperen op de demografische veranderingen die een impact zullen hebben op de lokale detailhandel van de Hoeksche Waard? Met dit vraagstuk als vertrekpunt hebben detaillisten, ondernemersverenigingen, bestuurders en andere betrokkenen gezamenlijk de voorliggende opgave en mogelijkheden voor de detailhandel in de Hoeksche Waard verkend. Tijdens de interactieve bijeenkomst Transitieatlas Detailhandel Hoeksche Waard (ondersteund door het ministerie van BZK en de Provincie Zuid-Holland) is veel informatie opgehaald. Er werd veel gediscussieerd over kansen, bedreigingen en mogelijke keuzes waar de detailhandel in de Hoeksche Waard de komende jaren voor staat. Ideeën werden verzameld en een levendige discussie kwam op gang over de te maken keuzes en de gevolgen daarvan.

Ontwikkelingen in de regio

De Hoeksche Waard krijgt te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling. Jongeren trekken weg uit de regio (ontgroening) en er treedt vergrijzing op. Daarnaast heeft de detailhandel te maken met trends als toenemende internetaankopen, schaalvergroting en laat ook de economische crisis zijn sporen achter. De mismatch tussen vraag en aanbod zal gevolgen hebben voor de detailhandel. Met de Transitieatlas Detailhandel worden normen, waarden en criteria opgehaald die kunnen helpen bij het omgaan met deze mismatch. Op uitnodiging van avondvoorzitter Jan Verhage van de Rabobank Hoeksche Waard trapte Jo Kolf, de voorzitter van het Pact van de Waard, de bijeenkomst af  met een toelichting op de samenwerking in de anticipeerregio tot nu toe, de mogelijke gevolgen voor de detailhandel en de noodzaak om hierop te anticiperen. Manish Dixit van bureau Public Result verbreedde deze context door landelijke trends binnen de detailhandel te schetsen en de uitdaging voor de regio te benoemen. Vergrijzing en toenemende internetaankopen kunnen tot wel 20% minder behoefte aan vierkante meters detailhandel betekenen.

 

Normen en waarden  Vervolgens werd het aanwezige publiek gevraagd mee te doen met het interactieve gedeelte van de bijeenkomst. Aanwezigen konden met tablets antwoord geven op een aantal relevante vragen over de detailhandel. Zo werd duidelijk welke normen, waarden en criteria belangrijk worden gevonden bij het maken van keuzes inzake het winkelaanbod in de Hoeksche Waard. Een aantal opvallende conclusies daarbij waren: inzetten op een grotere diversiteit in het winkelaanbod, inzetten op een betere organisatie van de detaillisten, aanpakken van leegstand door herbestemming / branchering, inzetten op een belevingseconomie, inzetten op marketing van de Hoeksche Waard en het vergroten van de de leefbaarheid van kernen en de levensvatbaarheid van detailhandel, door dagelijkse detailhandel te spreiden en niet-dagelijkse detailhandel te concentreren. Over de thema’s spreiding en concentratie; beleveniseconomie en marketing / promotie van de Hoeksche Waard is verder gediscussieerd. Er is onder andere naar voren gekomen dat cultuur een belangrijk kernpunt kan zijn om de beleving te vergroten en het inspelen op de vergrijzende bevolking door enerzijds de dagelijkse detailhandel dichtbij huis aan te kunnen bieden en anderzijds aandacht te hebben voor mobiliteit van de bewoners.

 

De regio aan zet Gedurende de avond bleek er een bewustzijn van de demografische veranderingen te zijn en onder de aanwezigen veel animo om met het vervolg aan de slag te gaan. Bij de afsluiting van de avond herhaalde Jo Kolf het belang van een gezamenlijk en regionaal perspectief. SOHW en Pact van de Waard willen met de betrokken aanwezigen (en andere geïnteresseerden) de ingeslagen weg voortzetten en een perspectief geven aan de detailhandel binnen Hoeksche Waard. Ondernemers en andere partijen die hierover mee willen denken kunnen zich opgeven bij Gerard van Halderen. Een twaalftal ondernemers heeft dit tijdens de avond reeds gedaan.

Werken bij Public Result?