Transitieatlas zorgt voor bewustwording in Groene Hart 02-09-2015

< Transitieatlas PO en VO M-H

De uitvoering van de Transitieatlas en de dialoog daarover met onderwijsbesturen, medezeggenschapsraden, ouders en gemeenten heeft in de regio Midden-Holland geleid tot bewustwording. De interactieve sessie heeft er toe geleid dat betrokkenen inzicht hebben gekregen in wat er gebeurt als de regio niets doet. De uitkomsten van de dialoog hebben de basis gevormd voor het verdere gesprek over de stappen die nodig zijn om tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod te komen. Er is een regionale procesbegeleider aangesteld om hierbij te ondersteunen. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) was in augustus 2015 op bezoek in de regio om bij te praten met schoolbestuurders. st Dekker in Groene hart

Werken bij Public Result?