Transitieatlas PO en VO M-H Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

De regio Midden-Holland is een regio waar het aantal leerlingen de afgelopen jaren al is afgenomen en waar naar verwachting de leerlingendaling sterker zal zijn dan gemiddeld in Nederland. Het gevolg van deze leerlingendaling is een mismatch tussen vraag naar primair- en voortgezetonderwijs en het aanbod van onderwijs. Dit resulteert in veranderingen in onder andere het aantal arbeidsplaatsen in het onderwijs en het vastgoed.

Om onderwijsbesturen, medezeggenschapsraden, ouders en ook externe partijen te ondersteunen

in deze transitie heeft Public Result de Transitieatlas ingezet.

Hiermee is de leerlingendaling en de gevolgen daarvan in het primair en voortgezet onderwijs inzichtelijk gemaakt. Met een tweetal interactieve sessies is opgehaald bij betrokkenen welke normen, waarden en criteria zij belangrijk vinden voor de toekomstige onderwijsstructuur in de regio.
Het eindrapport is verzonden aan schoolbesturen en gemeenten in de regio. Voor PO en VO zijn aparte vervolgtrajecten gestart.

Werken bij Public Result?