Atlas van Noordoost Fryslân Sport trapt af tijdens sessie in Buitenpost 03-03-2015

< Atlas van Noordoost Fryslân

Interactieve bijeenkomst

Hoe houden we ondanks de demografische veranderingen een divers, kwalitatief en financieel gezond sportaanbod in Noordoost Fryslân? Met dit vraagstuk als vertrekpunt hebben wethouders en sportverenigingen gezamenlijk de voorliggende opgave en mogelijkheden verkend tijdens de sessie Atlas van Noordoost Fryslân Sport. Met stemtablets, kaartbeelden en een levendige discussie is gezamenlijk een beeld verkregen van de keuzes die moeten worden gemaakt en wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn.

Noordoost Fryslân krijgt te maken met veranderingen in samenstelling van de bevolking én daling van het aantal inwoners. Dat vraagt om een heroverweging van de sportvoorzieningenstructuur. De transitieatlas is een instrument dat hierbij kan helpen; door middel van interactieve sessies worden gezamenlijk de belangrijkste vraagstukken opgehaald en verkend.

Normen en waarden 

Op uitnodiging van gespreksleider Arjette de Pree trapte wethouder Paul Maasbommel (Kollumerland c.a.) de avond af met een toelichting op de regionale context. Hein Veerman van het NOC-NSF, verbreedde deze context door de landelijke trends op het gebied van het sportverenigingsleven te schetsen en de uitdagingen voor de regio te benoemen. Vervolgens mochten alle aanwezigen meedoen; het interactieve gedeelte ging van start. Wido Scholte van bureau Public Result lichtte de werking van het instrument transitieatlas toe en wat van de aanwezigen werd verwacht. Met behulp van stemtablets kon men antwoord geven op verschillende vragen, waarna de ruimtelijke en financiële vertaling van de keuzes inzichtelijk werden gemaakt door middel van kaartbeelden. Tijdens de avond werd duidelijk welke normen, waarden en criteria belangrijk worden gevonden bij het maken van keuzes op het gebied van bijvoorbeeld het voorzieningenaanbod.

Uit de vragen en daaruit voortkomende discussie kwam een aantal opvallende punten aan de orde. Zo waren de meningen verdeeld over de aanwas van vrijwilligers. De ene vereniging heeft te maken met een wachtlijst, terwijl andere met een groot tekort zitten. Uit de discussie bleek dat de aard van het vrijwilligerswerk in grote mate bepaalt of mensen bereid zijn te participeren. Voor projectmatig werk is nog genoeg belangstelling, maar voor meer structurele en tijdrovende klussen als bestuurswerk is weinig animo.

Bewustzijn

Tijdens de avond bleek een groot bewustzijn van de demografische veranderingen. De veranderende bevolkingssamenstelling vraagt om een herziening van het aanbod en waar mogelijk moet beter aangesloten worden op de vraag. Sportdorpen zouden daarbij mogelijk een rol kunnen spelen. Een stevige discussie ontstond rondom de ‘houdbaarheid’ van accommodaties met relatief weinig ledenaantallen die zich met name in de kleinere dorpen bevinden. De resultaten van deze discussie over de normen (noodzakelijke omvang vereniging, aantal velden, afstanden etc.) kunnen goed gebruikt worden voor de vervolgsessies.

Nabijheid, kwaliteit en bedrijfsvoering

In het laatste deel van de bijeenkomst werd een aantal mogelijke scenario’s (in kaartbeelden) getoond. Uit de reacties bleek dat er behoefte is om deze apart nog een keer met elkaar te bespreken. Er werd nu in een korte tijd erg veel informatie gegeven. In een vervolgbijeenkomst wordt dan ook langer stil gestaan bij de ontwikkelde scenario’s, zodat elke aanwezige de gelegenheid krijgt deze goed in zich op te nemen. De afweging die gemaakt moet worden tussen bereikbaarheid, leefbaarheid, kwaliteit en exploitatie is geen gemakkelijke. Mogelijk vraagt dit om bereidheid van partijen om samen te werken. Blijkens de reacties uit de zaal, lijkt de bereidheid in de regio zeker aanwezig. Ook kan een (grotere) rol van de gemeenschap, de mienskip, bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het sportaanbod, nu en in de toekomst. De verschillende op- en aanmerkingen die op deze avond naar voren zijn gekomen waren nuttig en deze worden meegenomen om de vervolgsessies tot een succes te maken.

Bij afsluiting van de avond herhaalde wethouder Paul Maasbommel van de gemeente Kollumerland c.a. het belang van een gezamenlijk en regionaal perspectief. Een regionaal afgestemd aanbod zorgt er voor dat er minder overlap bestaat in gelijksoortige voorzieningen en dat waar nodig gezamenlijk naar nu ontbrekende oplossingen kan worden gezocht om aan specifieke behoeftes te voldoen.

Werken bij Public Result?