Atlas van Noordoost Fryslân Krimp & Bevolkingstransitie

De regio Noordoost Fryslân krijgt te maken met een ingrijpende demografische transitie: de bevolking krimpt, ontgroent en vergrijst. Dit heeft gevolgen voor het draagvlak van voorzieningen voor onderwijs en zorg en welzijn. Ook zal er op termijn door de afname van het aantal huishoudens minder behoefte zijn aan woningen. Gemeenten, bedrijven en maatschappelijk middenveld kunnen door hier tijdig op in te spelen, anticiperen op toekomstige problemen.

Met de ontwikkelde Atlas van Noordoost Fryslân is de basis gelegd om adequaat op de demografische transitie in te spelen. Onderdelen daarvan zijn een voorzieningenspreidingsmodel, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool Den Bosch (HAS) en de Transitieatlas, uitgevoerd door Public Result. Met de Transitieatlas wordt in beeld gebracht wat de ruimtelijke consequenties van de mismatch zijn op het gebied van verschillende voorzieningen, zoals het primair onderwijs, zorg en welzijn, sportvoorzieningen en culturele voorzieningen.

Public Result heeft in eerste instantie alle relevantie informatie ten aanzien van het huidig en toekomstig voorzieningenniveau verzameld. Dit vormde de basis voor het interactief traject dat was bedoeld om een discussie te voeren over de uitgangspunten (normen, waarden en criteria) om de transitie te realiseren en daarmee een toekomstbestendige voorzieningenstructuur.

Het interactief traject is vooral een communicatiemiddel voor de belanghebbenden in de regio: bestuurders, raadsleden, middenveld, ondernemers en niet in de laatste plaats burgers. De dialoog die is gevoerd tijdens de interactieve sessies, is benut om draagvlak te creëren en bewustwording te realiseren. Deelnemers gaven aan welke criteria zij van belang vinden bij de transitieopgave, maar ook wat creatieve mogelijkheden zijn om met de gevolgen van bevolkingstransitie om te gaan; bijvoorbeeld het activeren van de ‘mienskip’ (gemeenschap) of het hergebruik van leegstaande voorzieningen. Op basis van de resultaten van het interactief traject, de reacties van de deelnemers, zijn denkrichtingen opgesteld hoe hier mee om te gaan.

Werken bij Public Result?