Atlas van Noordoost Fryslân primair onderwijs: de toekomst van het basisonderwijs in een dunbevolkte regio 24-07-2014

< Atlas van Noordoost Fryslân

Interactieve bijeenkomst

Woensdag 25 juni jl. kwamen ca. 35 vertegenwoordigers van scholen, voorscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang en gemeenten in de regio Noordoost-Fryslân bij elkaar in het mooie gemeentehuis van Kollumerland ca. De toekomst van het primair onderwijs in deze dunbevolkte regio stond centraal. De avond was onderdeel van de opdracht ‘Atlas van Noordoost-Fryslân’, die Public Result samen met de HAS en RUG uitvoert voor de gemeenten die samenwerken binnen de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO).

Leerlingendaling Noordoost Friesland

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is de afgelopen jaren al gedaald in de regio en deze trend zal zich voortzetten, zo constateerde ook Trees Galama, bestuurder van ROOBOL. De urgentie van de opgave rond leerlingendaling in de regio wordt gevoeld en er zijn al goede initiatieven tot stand gekomen in de regio. Tot ongeveer 2020 zal het aantal leerlingen in de regio nog met ca. 10% dalen. Dat kan grote gevolgen hebben, zeker in een regio waar de leerlingendichtheid met 14 leerlingen per km2 meer dan 30x zo laag is als in een stad als Den Haag.

Samenwerking

Het Ministerie van OCW is voornemens samenwerking tussen basisscholen op verschillende manieren te bevorderen en gemakkelijker te maken. Pauline Poland van het Ministerie gaf de aanwezigen een toelichting op de onlangs gepubliceerde beleidsbrief over dit onderwerp. Na deze introductie en nadat een PO-bestuurder en wethouder de regionale context schetsten, was het tijd om aan de slag te gaan met de concrete vraagstukken die er in Noordoost Fryslân spelen.

Normen en waarden

Na een introductie van Kees Stob (Public Result) op het instrument Transitieatlas konden alle aanwezigen met behulp van stemtablets vragen beantwoorden over normen, waarden en criteria over het primair onderwijs in de regio. Zo kwam onder andere aan bod hoe het basisonderwijs in de regio bereikbaar kan worden gehouden (eigen vervoer organiseren lukt altijd volgens de aanwezigen), hoe scholen het best de onderwijskwaliteit kunnen waarborgen (goed opgeleide docenten volgens het merendeel van de aanwezigen); en wat een minimale schaalgrootte zou moeten zijn voor een basisschool in de toekomst (60-80 leerlingen).

Beeldvorming

De vragen leverden flink wat discussie op en na de pauze werd duidelijk wat de gekozen antwoorden zouden betekenen als deze regionaal worden toegepast. Er werden beelden getoond van scenario’s met een minimale schaalgrootte voor basisscholen in de regio, maar ook werd duidelijk hoe dit uit zou kunnen pakken op gebied van bedrijfsvoering voor de scholen en kosten die de gemeenten zouden maken bij herstructurering.

Om tafel

De verschillende invalshoeken van waaruit de opgaven bekeken zijn, leverde enthousiaste reacties op van de aanwezigen. Iedereen keerde terug naar huis met nieuwe inzichten, een versterkt urgentiebesef en het enthousiasme om deze opgaven gezamenlijk op te pakken. Het liefst zou een aantal deelnemers morgen al om tafel gaan om lokaal een oplossing te zoeken voor die delen van Noordoost Fryslân met de meest nijpende problematiek. Met recht mag het dus een geslaagde en inspirerende avond genoemd worden.

Werken bij Public Result?