Transitieatlas voorzieningen M-Limburg Krimp & Bevolkingstransitie, Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen

Midden-Limburg is door het Ministerie van BZK aangewezen als anticipeerregio: op termijn zal de bevolking gaan krimpen en er is sprake van sterke ontgroening en vergrijzing. In september 2012 is Public Result in opdracht van het ministerie van BZK en samen met de regio Midden-Limburg en de provincie Limburg gestart met het opstellen van een startdocument in het kader van deze demografische transitie. Aan de hand van het startdocument is in de regio een dialoogtafel georganiseerd. De GOML (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg: tegenwoordig SML; Samenwerking Midden-Limburg) heeft in 2013 besloten de doorbraken die zijn opgenomen in het startdocument, uit te voeren.

Daartoe is gestart met het uitvoeren van de Transitieatlas. Met de Transitieatlas wordt in beeld gebracht wat de ruimtelijke consequenties van de mismatch zijn op het gebied van verschillende voorzieningen, zoals het primair onderwijs, zorg en welzijn, sportvoorzieningen en culturele voorzieningen. Tijdens interactieve sessies in de regio worden de criteria, normen en waarden die regionale partijen van belang vinden om tot optimalisatie van het voorzieningenaanbod te komen, geïnventariseerd.

Een criterium kan bijvoorbeeld zijn de minimaal gewenste schaalgrootte van een basisschool of de maximale afstand van de inwoners tot een basisschool.

De Transitieatlas is zodoende ingezet als communicatiemiddel voor de direct betrokken actoren, de gemeenteraden en de bevolking.

Door het tonen van kaartbeelden met de ruimtelijke consequenties is bewustwording gecreëerd bij de doelgroepen over de gevolgen van bevolkingstransitie (niets doen is vaak geen optie) en inzichtelijk gemaakt dat bovenlokale en intersectorale afstemming meerwaarde oplevert voor de regio als geheel. Daarnaast is de transitieatlas ingezet om draagvlak onder betrokkenen te verkrijgen, doordat zij tijdens de interactieve sessies ook direct input leveren.

Er zijn in totaal vijf interactieve sessies gehouden met ca. 200 deelnemers (partijen, overheden en burgers), waarbij zij hun voorkeuren hebben kunnen uiten. Op basis daarvan zijn duidelijke kaartbeelden zijn opgesteld van de regio met verschillende mogelijkheden voor spreiding van voorzieningen (zorg en welzijn, onderwijs, sport en cultuur).

Werken bij Public Result?