Optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed Leudal Krimp & Bevolkingstransitie, Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen

Midden Limburg heeft de komende jaren met een forse bevolkingstransitie te maken. Zo daalt tot 2030 het aantal inwoners met 2%, stijgt het aantal 65 plussers met 69% en daalt het aantal jongeren met  15%. Dit betekent dat het draagvlak voor allerlei voorzieningen stevig zal slinken. Zo zal er een overcapaciteit ontstaan van ca. 80 voetbalvelden en komen er ca. 12 scholen onder de lokale opheffingsnorm te liggen. Public Result heeft in 2014 een integrale transitieatlas opgesteld die een antwoord geeft op de vraag hoe de optimalisatie van het maatschappelijke vastgoed te realiseren. In een interactief proces met ca. 200 deelnemers zijn de gevolgen besproken.

Betaalbare voorzieningen: combineren van functionaliteiten

De gemeente Leudal heeft vervolgens aan Public Result gevraagd om deze transitieatlas verder te ontwikkelen en rekening te houden met de taakstelling in de begroting. Conclusie uit het basisscenario was dat de gemeente niet meer in staat is het voorzieningenniveau binnen de huidige financiële kaders in stand te houden.

Dit betekent dat er meer ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt om de kwaliteit van de voorzieningenstructuur in Leudal te kunnen waarborgen. Onvermijdelijk is dan dat op sommige plekken voorzieningen niet kunnen worden gehandhaafd om op andere plekken juist plek te maken voor gezonde toekomstbestendige voorzieningen. Daarbij kan in toenemende mate ook gebruikgemaakt worden van het combineren van functionaliteiten.

Te denken valt aan een sportvoorziening die ook welzijn biedt of een school met goede sportaccommodaties. Ook zal meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij verenigingen, marktpartijen, burgers en andere gebruikers van de voorzieningen.

Public Result heeft naast dit basisscenario een 3-tal alternatieve scenario’s ontwikkeld die op verschillende wijzen een balans creëren tussen de bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de voorzieningen.

Dorpsgesprekken over inzet dorpskernen

Men heeft er vervolgens voor gekozen de transitieatlas in te zetten in de uitvoeringsfase samen met de dorpskernen. Met elke kern worden dorpsgesprekken gevoerd onder de titel “Ôs dörp”. Inzet is een open dialoog met de kernen over hun inzet voor de leefbaarheid.

Aanleiding zijn de uitkomsten van de transitieatlas in verschillende scenario’s, want met de transitieatlas is helder in beeld gebracht wat er gedaan moet worden om binnen de meerjarenkaders van de begroting te blijven. Dorpen zijn aan zet. Kernen kunnen ervoor kiezen om middelen alternatief in te zetten. Een mooi voorbeeld is het sportpark in Roggel, waar de haalbaarheid van een business case is onderzocht.

Werken bij Public Result?