Maatschappelijk vastgoed op Goeree-Overflakkee Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen, Wonen, Zorg

Resultaten in het kort

• Voorzieningenstructuur in kaart
• Doorrekening in gemeentebegroting
• Kansenkaarten per kern
• Pilot Dirksland
• Uitrol in 6 andere kernen in 2020

 

Over dit project

Goeree-Overflakkee maakt belangrijke stappen om het gemeentelijk vastgoed met name voor wijk- en verenigingsgebouwen en binnensportaccommodaties op orde en passend voor de toekomstige vraag van de inwoners te krijgen.

Ambitie voor toekomstbestendige voorzieningen

Zo is een dialoog gestart met gebruikers en sleutelfiguren in de diverse kernen en buurtschappen over de leefbaarheid en vitaliteit. Parallel wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs en aan een beroepscampus voor het voortgezet onderwijs. De gemeente heeft daarnaast met transitieatlassen voor zorg, welzijn, wonen, sport en onderwijs (PO en VO) diverse interactieve analyses laten verrichten voor de optimalisatiemogelijkheden van het maatschappelijke vastgoed en mogelijke consequenties daarvan. Met het aangetreden nieuwe college wil de gemeente nu voortvarend met de diverse opbrengsten uit al deze sporen maar vooral in coproductie met de kernen dit maatschappelijk vastgoed toekomstbestendig maken. Daarin zoekt de gemeente naar een goede balans in samenwerking met de bewoners en gebruikers tussen bereikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit.

   

Een aanpak in coproductie 

De gemeente wilde kortom, met steun van de stakeholders in de gemeente, toe naar een voorzieningenplan per kern voor de gemeentelijke accommodaties (wijk- en verenigingsgebouwen en binnensportaccommodaties). Elke kern is anders en heeft andere behoeften en daarom is maatwerk van belang. Met een plan per kern kan wendbaar en flexibel worden gewerkt aan toekomstbestendig vastgoed. Bewoners, ondernemers, verenigingen en instellingen willen zich hier graag voor inzetten. Er is gestart in de dorpskern Dirksland, waarbij de kernen aan zet zijn en de gemeente faciliteert. Achtereenvolgend is de eerste stap inzicht en overzicht door middel van basisscenario’s, de tweede stap de kansenversneller met sleutelfiguren, de derde stap optimalisatie en actie door middel van businesscases en de laatste stap: een voorzieningen plan.

 

Public Result ondersteunde de optimalisatie van het vastgoed met de transitieatlas voorzieningen waarmee diverse scenario’s kunnen worden opgesteld voor de toekomstige voorzieningen. Het bevat een koppeling met de begroting van de gemeente zodat financiële keuzes direct zichtbaar worden. Procesmatig ondersteunden we het proces met het zogenaamde DEAL model waarbij samen met bewoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen de belangrijkste keuzes werden gemaakt en samen werd gewerkt aan de doorvertaling op locatie ervan en haalbare businesscases.

 'We willen als gemeente niet zelf de plannen maken en die aan het dorp presenteren, maar de bevolking nadrukkelijk op een actieve manier betrekken bij het traject. Het is belangrijk dat er bij zoveel mogelijk inwoners en verenigingen draagvlak ontstaat. Centraal staat voor ons dat het proces zo wordt ingericht dat iedereen die komt om deel te nemen aan de discussies, ook echt het gevoel heeft dat hij daadwerkelijk bijdraagt aan het resultaat. Public Result heeft ons hierbij ondersteund.'

Henk van Oostenbrugge - Gemeente Goeree-Overflakkee


Werken bij Public Result?