Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Goeree-Overflakkee Onderwijs

Public Result heeft in 2015 en 2016 de Transitieatlas onderwijs uitgevoerd op Goeree-Overflakkee. Naar aanleiding van dit traject is een bestuurlijke reactie opgesteld door onderwijsbesturen en de gemeente. De kern van deze reactie is dat de verschillende denominaties verschillende antwoorden formuleren op de leerlingendaling. Identiteiten zijn sterk geworteld in de samenleving op Goeree-Overflakkee, daarmee ligt op de korte en middellange termijn een grootschalige fusiebeweging tussen denominaties niet voor de hand. Dit bemoeilijkt in vergelijking met andere regio's een soepel antwoord op de dalende leerlingenaantallen vanuit een eilandelijke visie op bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs.

Dat wil niet zeggen dat samenwerking niet mogelijk zou zijn, of noodzakelijk is. Men vindt dat men met elkaar de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs op het eiland heeft. Partijen hebben uitgesproken de samenwerking te willen intensiveren.

 

Om ervoor te zorgen dat de kinderen op Goeree-Overflakkee ook in 2025 nog goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs krijgen en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt willen de onderwijspartijen gezamenlijk een ontwikkelingsgerichte samenwerkingsagenda opstellen én uitvoeren. Partijen hebben met elkaar de contouren van deze samenwerkingsagenda qua inhoud, proces en organisatie vastgesteld.

In de totstandkoming en realisatie van de agenda vervult Public Result de rol van procesbegeleider. Samen met de betrokken partijen is gewerkt aan het uitzetten van de koers. Public Result heeft daarbij het maken van keuzes ondersteund en partijen gemotiveerd en gestimuleerd om te komen tot een toekomstbestendig plan voor het onderwijs. De inhoudelijke samenwerking en constructieve samenwerking is gewaarborgd. De creatieve oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt in een notitie om de samenwerkingsvormen opnieuw vorm te geven. Partijen betrokken bij de nieuwe lokale educatieve agenda onderschrijven hun betrokkenheid door het ondertekenen van een intentieakkoord.

Na de koersbepaling is het voorkeursscenario door Public Result verder uitgewerkt. Op de elementen bereikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit is een uitwerking gemaakt voor de gemeente, de kernen op het eiland en de schoolbesturen. Daarnaast is een concrete projectenlijst samengesteld en een fasering in de tijd voorgesteld. Het plan heeft het karakter van een dynamisch ontwikkelingsplan. Dat wil zeggen de ambities zijn gefaseerd in de tijd, hetgeen van tijd tot tijd herijking van de plannen mogelijk maakt aan de hand van de ontwikkelde dashboards voor scenario’s, de financiële interface en de projectenlijst

Goeree-Overflakkee maakt belangrijke stappen om het gemeentelijk vastgoed met name voor wijk- en verenigingsgebouwen en binnensportaccommodaties op orde en passend voor de toekomstige vraag van de inwoners te krijgen. Zo is een dialoog gestart met gebruikers en sleutelfiguren in de diverse kernen en buurtschappen over de leefbaarheid en vitaliteit. Parallel wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs en aan een beroepscampus voor het voortgezet onderwijs. De gemeente heeft daarnaast met transitieatlassen voor zorg, welzijn, wonen, sport en onderwijs (PO en VO) diverse interactieve analyses laten verrichten voor de optimalisatiemogelijkheden van het maatschappelijke vastgoed en mogelijke consequenties daarvan. Met het aangetreden nieuwe college wil de gemeente nu voortvarend met de diverse opbrengsten uit al deze sporen maar vooral in coproductie met de kernen dit maatschappelijk vastgoed toekomstbestendig maken. Daarin zoekt de gemeente naar een goede balans in samenwerking met de bewoners en gebruikers tussen bereikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit.

De gemeente wil kortom, met steun van de stakeholders in de gemeente, toe naar een voorzieningenplan per kern voor de gemeentelijke accommodaties (wijk- en verenigingsgebouwen en binnensportaccommodaties). Elke kern is anders en heeft andere behoeften en daarom is maatwerk van belang. Met een plan per kern kan wendbaar en flexibel worden gewerkt aan toekomstbestendig vastgoed. Bewoners, ondernemers, verenigingen en instellingen willen zich hier graag voor inzetten. Er wordt gestart met een pilot, als eerste in de dorpskern Dirksland, waarbij de kernen aan zet zijn en de gemeente faciliteert. Achtereenvolgend is de eerste stap inzicht en overzicht door middel van basisscenario’s, de tweede stap de kansenversneller met sleutelfiguren, de derde stap optimalisatie en actie door middel van businesscases en de laatste stap: een voorzieningen plan.

Over kennisgebied Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs op alle niveaus is een belangrijke voorwaarde om kinderen en jongeren volwaardig deel te kunnen laten nemen in de maatschappij. Voor het...

Lees verder >