Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Goeree-Overflakkee Onderwijs

Public Result heeft in 2015 en 2016 de Transitieatlas onderwijs uitgevoerd op Goeree-Overflakkee. Naar aanleiding van dit traject is een bestuurlijke reactie opgesteld door onderwijsbesturen en de gemeente. De kern van deze reactie is dat de verschillende denominaties verschillende antwoorden formuleren op de leerlingendaling. Identiteiten zijn sterk geworteld in de samenleving op Goeree-Overflakkee, daarmee ligt op de korte en middellange termijn een grootschalige fusiebeweging tussen denominaties niet voor de hand. Dit bemoeilijkt in vergelijking met andere regio's een soepel antwoord op de dalende leerlingenaantallen vanuit een eilandelijke visie op bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs.

Dat wil niet zeggen dat samenwerking niet mogelijk zou zijn, of noodzakelijk is. Men vindt dat men met elkaar de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs op het eiland heeft. Partijen hebben uitgesproken de samenwerking te willen intensiveren.

 

Om ervoor te zorgen dat de kinderen op Goeree-Overflakkee ook in 2025 nog goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs krijgen en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt willen de onderwijspartijen gezamenlijk een ontwikkelingsgerichte samenwerkingsagenda opstellen én uitvoeren. Partijen hebben met elkaar de contouren van deze samenwerkingsagenda qua inhoud, proces en organisatie vastgesteld.

In de totstandkoming en realisatie van de agenda vervult Public Result de rol van procesbegeleider. Samen met de betrokken partijen is gewerkt aan het uitzetten van de koers. Public Result heeft daarbij het maken van keuzes ondersteund en partijen gemotiveerd en gestimuleerd om te komen tot een toekomstbestendig plan voor het onderwijs. De inhoudelijke samenwerking en constructieve samenwerking is gewaarborgd. De creatieve oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt in een notitie om de samenwerkingsvormen opnieuw vorm te geven. Partijen betrokken bij de nieuwe lokale educatieve agenda onderschrijven hun betrokkenheid door het ondertekenen van een intentieakkoord.

Na de koersbepaling is het voorkeursscenario door Public Result verder uitgewerkt. Op de elementen bereikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit is een uitwerking gemaakt voor de gemeente, de kernen op het eiland en de schoolbesturen. Daarnaast is een concrete projectenlijst samengesteld en een fasering in de tijd voorgesteld. Het plan heeft het karakter van een dynamisch ontwikkelingsplan. Dat wil zeggen de ambities zijn gefaseerd in de tijd, hetgeen van tijd tot tijd herijking van de plannen mogelijk maakt aan de hand van de ontwikkelde dashboards voor scenario’s, de financiële interface en de projectenlijst

Over kennisgebied Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs op alle niveaus is een belangrijke voorwaarde om kinderen en jongeren volwaardig deel te kunnen laten nemen in de maatschappij. Voor het...

Lees verder >