Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Goeree-Overflakkee Onderwijs, Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen

De gemeente op Goeree-Overflakkee wil samen met de schoolbesturen naar een toekomstbestendige onderwijshuisvesting samen met de schoolbesturen en dit vastleggen in een Integraal Huisvestingsplan (IHP), waarvan in ieder geval de volgende elementen deel uit maken: strategische kaders en uitgangspunten, huidige situaties en toekomstscenario’s, een gezamenlijke koers, projectenlijst en planning en financiële haalbaarheid. De kernwoorden daarbij zijn bereikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en de leefbaarheid van de kernen op het eiland. Eilandbrede samenwerking voor goed onderwijs  

Achter hen een belangrijk traject waarbij met de Transitieatlas Primair onderwijs de belangrijkste toekomstscenario’s in kaart zijn gebracht om in te spelen op leerlingendaling. De scenario’s zijn getoetst met alle stakeholders en voorkeuren zijn uitgesproken. Eind 2016 heeft dit geleid tot een bestuurlijk standpunt van gemeente en schoolbesturen gezamenlijk ook in het kader van de eilandbrede samenwerking in het kader van het LEA. Kort samengevat ligt op de kortere termijn voor de hand om op het eiland vooral binnen denominaties te optimaliseren en in te spelen op leerlingendaling. De gemeente heeft aangegeven open te staan voor alle initiatieven die een antwoord bieden op leerlingendaling en daar waar mogelijk willen partijen ook denominatie-overstijgende initiatieven onderzoeken. Daarbij gaat men uit van een ontwikkelingsgerichte aanpak waarbij door meer met elkaar samen te werken het vertrouwen zal groeien.

Een ontwikkelingsgericht IHP

Public Result ondersteunt zowel inhoudelijk als procesmatig de totstandkoming van IHP. Na de koersbepaling is het voorkeursscenario door Public Result verder uitgewerkt. Op de elementen bereikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit is een uitwerking gemaakt voor de gemeente, de kernen op het eiland en de schoolbesturen. Daarnaast is een concrete projectenlijst samengesteld en een fasering in de tijd voorgesteld. Het plan heeft het karakter van een dynamisch ontwikkelingsplan. Dat wil zeggen de ambities zijn gefaseerd in de tijd, hetgeen van tijd tot tijd herijking van de plannen mogelijk maakt aan de hand van de ontwikkelde dashboards voor scenario’s, de financiële interface en de projectenlijst.

 

Tollenaar, wethouder onderwijs Goeree-Overflakkee:
De ondertekening van het intentieakkoord markeert de start van een nieuwe vorm van samenwerking met alle partijen rondom onderwijs. Door samen op te trekken en een gedeelde verantwoordelijkheid kunnen we slagvaardig inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. Hierdoor zal de kwaliteit van het onderwijs op Goeree-Overflakkee verder worden versterkt.”

Werken bij Public Result?