Vastgoed Rotterdam Wijkenaanpak

Resultaten in het kort

• Integrale scenario’s maatschappelijk vastgoed
• Voor Noord en Prins Alexander, 23% van de Rotterdammers
• 116 voorzieningen in scenario’s
• Koppeling met gemeentebegroting
• Stadsbrede oplossingsrichtingen

 

Over dit project

De gemeente Rotterdam is al een aantal jaar bezig met de beheersbaarheid van de vastgoedportefeuille maatschappelijk vastgoed. Daar komt bij dat door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed steeds minder goed op elkaar aansluiten. Ook zijn er politieke en beleidsmatige ambities om de keten van voorzieningen meer op gebiedsniveau op elkaar aan te sluiten en tot een integraal aanbod te komen. Vragen die daarbij worden gesteld zijn o.a.: kan het met minder? Hoe kunnen we jaarlijkse tegenvallers in de exploitatie voorkomen? Zijn er slimme keuzes te maken in het anders omgaan met minder vierkante meters? Waar gaan we in functionele kwaliteit investeren en waar niet? Welke objecten lenen zich eventueel voor verkoop? En als we minder in stenen stoppen, kunnen we dan meer geld aan mensen besteden in het aanbod dat gerealiseerd wordt in het maatschappelijk vastgoed?

Scenario's met koppeling naar gemeentelijke begroting

De ontwikkelingen rond het maatschappelijk vastgoed vragen om een doeltreffend en duurzaam antwoord voor optimalisatie binnen de Rotterdamse wijken. Telkens is het de vraag hoe de kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van deze voorzieningen kan worden afgewogen, telkens rekening houdend met het specifieke DNA van de Rotterdamse gebieden (sociaaleconomische en fysieke structuur).

Public Result heeft de gemeente Rotterdam hierbij ondersteund. Met de Transitieatlas zijn scenario’s gemaakt om met kaartbeelden inzichtelijk te maken welke consequenties bepaalde beleidsuitgangspunten zoals maximale spreiding of multifunctionaliteit hebben. Dit is voor twee pilotgebieden, Noord en Prins Alexander, integraal in kaart gebracht en gedynamiseerd voor onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen. Public Result heeft de scenario’s getoetst op financiële duurzaamheid van oplossingen aan de hand van de gemeentelijke begroting. De resultaten van de pilotgebieden zijn vertaald naar stadsbrede oplossingsrichtingen voor de optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed die zijn gericht op het bereiken van een duurzaam begrotingsevenwicht.

Extramuralisering bijzondere doelgroepen

Voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen (GGZ) zijn ook scenario’s gemaakt om de mismatch als gevolg van extramuralisering op te heffen. De scenario’s variëren in de mate van extramuralisering, de vraag naar nieuwe woonvormen en de plekken waar deze zouden kunnen komen. Met behulp van het zogenaamde DEAL model zijn partijen tot 7 casussen gekomen waarin duidelijk gemaakt wat de opgave is, welke financiën ermee gemoeid zijn, welke randvoorwaarden gelden en welke acties in gang gezet kunnen worden.

Nieuws

Werken bij Public Result?