Huisvesting bijzondere doelgroepen Rotterdam Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen, Wonen

Resultaten in het kort

• Werkconferentie "Schuiven op niveau"
• Eindrapport met dynamische vraag- en aanbodraming
• Scenario’s in kaartbeelden
• Draagvlak voor samenwerking tussen zorgaanbieders, corporaties en de gemeente
• Gevulde pandencarrousel waarin partijen vraag en aanbod kunnen onderbrengen
• 7 uitvoerbare business cases

 

Over dit project

Naar verwachting ontstaat de komende jaren een mismatch in vraag en aanbod voor kwetsbare personen die (soms tijdelijk) onvoldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig in de maatschappij te functioneren. De mismatch is een direct gevolg van de extramuralisatie in de zorg en de ambitie om mensen zoveel mogelijk thuis te laten wonen met zorg en ondersteuning in de wijk. Zo ontstaat er een overschot aan capaciteit in intramurale voorzieningen en een tekort aan plekken voor m.n. begeleid en zelfstandig wonen met zorgarrangementen in de wijk.   Betrokken partijen (woningcorporaties, zorgaanbieders in de GGZ, V&V en jeugdsector en de gemeente) werken al enige tijd nauw samen om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Onlangs is hierover een convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen gesloten. Partijen willen in het vervolg van deze samenwerking de mismatch verder aanpakken door slim gebruik te maken van bestaand vastgoed en tegelijk de belasting van kwetsbare wijken te beperken. Hiervoor maken betrokken partijen gebruik van een zogenaamde zoneringskaart (met DNA op de punten leefbaarheid en SES-score), waarin meest kwetsbare wijken en wijken die tegen een stootje kunnen zijn aangegeven.  

Om aan deze vraagstelling het hoofd te bieden heeft Public Result scenario’s ontwikkeld met het instrument DEAL making Transitieatlas, die variëren in de mate van extramuralisering, de vraag naar nieuwe woonvormen en de plekken waar deze zouden kunnen komen.

Hiervoor is vraag en aanbod van de diverse woonvormen gedynamiseerd (gebaseerd op verschillende maten van verschuivingen naar lichtere woonvormen), zijn vervolgens alle locaties geplot en de DNA-profielen van de wijken hieraan gekoppeld. Voor alle locaties zijn in- en uitstroombewegingen doorgerekend en gedynamiseerd hoe de locaties onderling tot efficiënte bezetting kunnen komen. Ook het eventueel ombouwen van leegstaand maatschappelijk vastgoed is hierin meegenomen. Deze stappen hebben geleid tot een aantal scenario’s die voor de toekomst een gezondere spreiding van de doelgroep over de stad schetsen.

 

De scenario’s zijn daarbij niet alleen gebaseerd op de beleidsmatige wensen van de overheid, maar juist ook op de inschattingen en prognoses van de partijen zelf. Betrokken partijen zijn in verschillende bijeenkomsten het gesprek aangegaan en hebben in een laatste werkconferentie gewerkt aan diverse casussen waarin de (her)huisvesting van kwetsbare personen centraal stond. Met behulp van het zogenaamde DEAL model zijn partijen tot 7 casussen gekomen waarin duidelijk gemaakt wat de opgave is, welke financiën ermee gemoeid zijn, welke randvoorwaarden gelden en welke acties in gang gezet kunnen worden. Met deze concrete aanknopingspunten kan nu gewerkt worden aan de concrete businesscases om het verder brengen van de ideeën om het vastgoed te optimaliseren. Daarbij staat partijen een pandencarrousel voor ogen waarbij een pand dat verlaten wordt door de ene aanbieder gebruikt kan worden door de andere aanbieder.

PDF downloads

Convenant-HBD_2015.pdf

Werken bij Public Result?