Huisvesting arbeidsmigranten Economie, Wijken

Van uitdaging naar uitvoering

Je wilt als bestuurder of ambtenaar de economie van je gemeente draaiend houden. Daarvoor zijn arbeidsmigranten onmisbaar geworden. Het is dus van belang dat zij goed worden gehuisvest en kunnen deelnemen aan de samenleving. Concreet aan de slag dus. Maar hoe doe je dat als je niet precies weet hoeveel arbeidsmigranten er eigenlijk in jouw gemeente zijn? Waar ze aan de slag zijn, of er sprake is van overlast? En als er initiatieven zijn voor huisvesting of je die kan faciliteren, of het past in de omgevingswet, en of er draagvlak voor is bij de bevolking? En hoe zorg je voor een integrale aanpak binnen de gemeente, waarbij voor vestigers ook aandacht is voor sociale voorzieningen? En wat als er al beleid ligt, maar het stokt in de uitvoering?

5 stappen

Public Result werkt met een team van ervaren hands-on professionals van een goede inventarisatie van de huidige situatie (1) (inventarisatie en registratie) naar dialoogtafels om speerpunten voor huisvesting en leefbaarheid uit te werken (2), naar concrete maatregelen (3) die worden afgesloten met een plan van aanpak waar alle partijen hun handtekening onder kunnen zetten (4). Maar uiteindelijk draait alles om de uitvoering, een samenspel van overheid, initiatiefnemers en de inwoners (5). We zien de stappen dan ook niet per sé als volgtijdelijk. Een goed proces is maatwerk. We sluiten aan bij waar u bent in de aanpak en waar de energie zit. Kansrijke initiatieven worden waar mogelijk geprioriteerd en uitgevoerd.

 

Stappen maken doe je het effectiefst met alle belanghebbenden samen: overheidsinstanties, bewoners, arbeidsmigranten, werkgevers en maatschappelijke instellingen. Om draagvlak te creëren, maar ook om alle denk- en investeringskracht te mobiliseren. We werken met een uitgekiend proces om partijen slagvaardig achter de aanpak te krijgen.

 

Een effectieve aanpak is een plan dat niet alleen de huisvesting regelt, maar ook aandacht besteed aan een goede inventarisatie en registratie, huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, communicatie en handhaving, kortom: de vijf bouwstenen.

Resultaat

Dit mag je verwachten van Public Result:

  • Een uitvoerbaar plan van aanpak met draagvlak;
  • Een integraal plan van aanpak (5 bouwstenen)
  • Begeleiding van de uitvoering: kansrijke initiatieven worden op haalbaarheid getoetst en we begeleiden de realisatie, communicatie en afspraken over beheer

5 bouwstenen

Inventarisatie en registratie

Door het ontbreken van een sluitende registratie is het precieze aantal arbeidsmigranten vaak niet bekend. Het is daarom gewenst dat alle arbeidsmigranten worden ingeschreven in het BRP en de RNI/REVA, ook als sprake is van (nog) niet gelegaliseerde huisvesting. Voor de gemeenten is dit primair vanuit veiligheid en handhaving van belang, maar daarnaast biedt het ook financiële voordelen bijdrage vanuit het Rijk aan het Gemeentefonds stijgt en ook kunnen gemeentelijke belastingen worden geheven. Wij kunnen samen met bureau Legitiem deze inventarisatie en registratie ondersteunen.

Huisvesting

De gemeente bepaalt waar en in samenspraak met initiatiefnemers wanneer en hoe wordt voorzien in de huisvestingsbehoefte. Op basis van het aantal arbeidsmigranten gaan we de huisvestingsbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) ramen evenals de locaties waarin kan worden voorzien. We maken daarbij een onderscheid naar short-stay, mid-stay en vestigers. Het is vaak een complex proces waar belangen van initiatiefnemers en bewoners kunnen botsen. Wij kunnen dit proces goed begeleiden. Kansrijke initiatieven worden op haalbaarheid getoetst in businesscases. We begeleiden de realisatie, communicatie en afspraken over beheer.

 

Maatschappelijke ondersteuning

Het aantal arbeidsmigranten kan in gemeenten al snel oplopen tot zo’n  5 a 10% van de bevolking. De sociaal-maatschappelijke gevolgen, zowel voor de arbeidsmigranten zelf (behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg en onderwijs) als voor de omgeving (integratie, kennismaking, veiligheid(sgevoel) zijn dan een belangrijk element. Integreren in de samenleving vraagt niet alleen om de inzet van professionele partijen maar ook de samenleving (verenigingen, burgers, enz.) en niet in de laatste plaats arbeidsmigranten zelf. We brengen samen de vraag in beeld en formuleren met alle betrokken aanbieders een doeltreffend ondersteuningsaanbod.

 

Communicatie

Een goede communicatie bij de ontwikkeling en de uitvoering van de aanpak is cruciaal. Door coproductie met inwoners werken we gestructureerd aan draagvlak. Dit kan door het vormen van communities rond thema’s. Dit kan ook door het opzetten van een maatschappelijk platform waarin samen de stappen worden doorlopen. Veel praktische knelpunten lossen we daarnaast op door een direct contact tussen arbeidsmigranten en hun buren of via overleg met omwonenden en de huisvester.

 

Handhaving

Handhaving maakt onlosmakelijk deel uit van de uitvoering van het beleid. Zonder handhaving verliest het beleid aan effectiviteit en daarmee aan waarde. Het idee is om niet alleen te handhaven op meldingen van overlast maar ook te handhaven in andere strijdige gevallen, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een omgevingsvergunning.

 

Bent u geïnteresseerd geraakt in een integrale aanpak huisvesting arbeidsmigranten? Public Result ondersteunt de aanpak in alle stappen en voor alle bouwstenen. Dit is mogelijk als faciliterend adviseur of in een interim rol. Meer weten? Kom dan naar onze workshop op 24 september!

Contactpersoon: Kees Stob | kees.stob@publicresult.nl | 06-10916559


 
Over kennisgebied Economie

Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd ...

Lees verder >
Gerelateerde projecten
Interim projectleider huisvestingsbeleid arbeidsmigranten gemeente Neder-Betuwe Huisvesting bijzondere doelgroepen Rotterdam Uitvoering Woonbeleid Overbetuwe Toon meer gerelateerde projecten Alle projecten