Beleidskader arbeidsmigranten Elburg Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• Beleidsscan
• 9 interviews
• 1 kennissessie
• 1 raadsinformatieavond
• 1 focusgroep met belanghebbenden
• Uitgewerkt beleidskader


 

Over dit project

Veilig vestigingsklimaat voor arbeidsmigranten

Volgens de meest recente (beperkte) inschattingen, zijn er in Elburg ongeveer 250 werkzame arbeidsmigranten. Op basis van registratie in de BRP, wonen er ongeveer 150 tot 175 arbeidsmigranten in Elburg. Veelal worden deze internationale arbeidskrachten gehuisvest in reguliere woningen via kamergewijze verhuur, maar er wonen ook veel arbeidsmigranten (zowel legaal als illegaal) op de verschillende recreatieparken die de gemeente rijk is.

 

De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat iedereen in Elburg goed kan wonen, maar niet elke doelgroep is even succesvol in het regelen van huisvesting. Daarom heeft de gemeente in 2020 een notitie doelgroepenbeleid opgesteld dat als doel heet om doelgroepen te ondersteunen die zelfstandig niet in staat zijn huisvesting te vinden/en of die door hun positie afhankelijk zijn van anderen waardoor inmenging van malafide partijen op de loer ligt. De notitie stelt de uitgangspunten waaronder huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is.

 

Door recente ontwikkelingen zoals de initiatieven aan de Berkenweg en de ontwikkelingen op vakantiepark Stuyvenzanden, is de behoefte ontstaan om aanvullend en specifiek beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten te ontwikkelen. Ook steeds meer regiogemeenten zoals Nunspeet zijn recent overgegaan op (aanvullend) beleid huisvesting arbeidsmigranten.

 

In de gemeente is er een behoefte ontstaan om aanvullend specifiek beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten te ontwikkelen. Daarbij heeft de gemeente Elburg gevraagd aan Public Result om te helpen met het maken van aanvullende beleidskaders.

Draagvlak en meer duidelijkheid

De vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten blijft onverminderd groot terwijl het aanbod achterblijft. Dit leidt ertoe dat huisvesters (uitzendbureaus en werkgevers) arbeidsmigranten, al dan niet uit noodzaak geboren, huisvesten op plekken waar dit, vanwege het hoge verloop van arbeidsmigranten, niet altijd wenselijk is.

 

Om onwenselijke situaties te voorkomen en een concurrerend vestigingsklimaat te behouden heeft de gemeente Elburg in september 2021 een (gewijzigd) Doelgroepenbeleid door de raad vastgesteld dat ook een kader biedt waarbinnen huisvesting voor arbeidsmigranten gerealiseerd kan worden. Het uitgangspunt is het streven naar integraal beleid met verschillende bouwstenen. 1) Registratie en informatie, 2) communicatie en participatie, 3) controle en handhaving, 4) voldoende aanbod van goede kwaliteit, 4) arbeidsmigrant centraal en 5) regionale samenwerking.

Aanpak Public Result

Om inzicht te verschaffen in de status van de bouwstenen van het beleid binnen de gemeente Elburg heeft Public Result een aantal stappen gezet. Eerst is er een beleidsscan gedaan van het huidige beleid en het instrumentarium dat ter beschikking staat (de ‘knoppen om aan te draaien’). Vervolgens is tijdens een interactief proces met 9 interviews met onder andere werkgevers en gemeentevertegenwoordigers, gekeken naar de aanvullende behoefte voor beleid.

Op basis hiervan zijn meerdere scenario’s ontwikkeld met beleidsopties ontwikkeld en aan de raad gepresenteerd. Tijdens een focusgroep met relevante sleutelfiguren zijn bouwstenen van het beleidskader getoetst en verder uitgewerkt. Op deze manier wordt inspraak van belanghebbenden gefaciliteerd en vergroten we het draagvlak voor het beleid.'“Het mooie is dat als je de behoeftes van arbeidsmigranten groter gaat aanpakken kun je ook meer mensen bereiken.” '

Kees Hulzebos - werkgever BFH Cleaning & Consultancy


Nieuws

Werken bij Public Result?