Interim projectleider huisvestingsbeleid arbeidsmigranten gemeente Neder-Betuwe Economie, Wonen, welzijn en zorg

Wido Scholte ondersteunt op dit moment als interim projectleider het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten in de gemeente Neder-Betuwe.

Integrale aanpak

De beleidsontwikkeling gaat hand in hand met het beoordelen van bij de gemeente binnen komende initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voordeel hiervan is dat een realistisch beleid wordt ontwikkeld, dat toegesneden is op de praktijk. Een eerste stap is een goede inventarisatie en registratie van de aanwezige arbeidsmigranten in de BRP dan wel RNI (voor arbeidsmigranten die korte tijd hier verblijven). Voor de laatstgenoemde groep is tevens een digitaal nachtregister ontwikkeld. De daarop volgende beleidsontwikkeling kent een integrale aanpak en afstemming, zowel inhoudelijk als procesmatig. Als het gaat om huisvesting is sprake van een nauwe relatie met de ruimtelijke ordening, waarbij ook de nodige aandacht moet zijn voor de eisen vanuit de naar verwachting in 2021 in werking tredende Omgevingswet. Ook het sociaal domein komt aan bod, gericht op een integrale benadering van wonen, zorg, welzijn, voorzieningen en integratie in de samenleving. Tevens vindt afstemming met het economisch beleid plaats: goed wonen is een voorwaarde voor economische groei, waarbij in Neder-Betuwe de huisvesting van arbeidsmigranten een belangrijk element is. Sluitstuk is een goed handhavingsbeleid: het is niet de bedoeling zonder meer illegale huisvesting te ontruimen, maar zodra voldoende kwalitatief goede huisvesting beschikbaar is handhaving wel aan de orde. 

 

In samenspraak met werkgevers, uitzendbureau’s en bestuurders

 

Procesmatig zijn van belang de door de gemeente gehanteerde interactieve werkwijze met een open oog voor de belangen van de stakeholders van de gemeente: de Regio Rivierenland en aangrenzende gemeenten, provincie, woningcorporatie, zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijfsleven, enz. Binnenkomende projecten worden in de Regiekamer - waarin alle relevante disciplines van de gemeente zijn vertegenwoordigd - besproken en waar nodig in samenspraak met de initiatiefnemers aangepast. Initiatieven worden zowel door huisvesters als werkgevers en uitzendbureaus ingediend. In de vorm van een convenant worden met deze partijen goede afspraken over de huisvesting, de informatievoorziening aan arbeidsmigranten en het beheer gemaakt.

Maar ook in samenspraak met de bevolking

De huisvesting van arbeidsmigranten raakt ook de inwoners van Neder-Betuwe. Zij worden op twee manieren bij het beleid betrokken. In het kader van de algemene beleidsontwikkeling is een ‘Platform huisvesting arbeidsmigranten’ opgericht. Daaraan nemen de bovengenoemde stakeholders en inwoners, waaronder arbeidsmigranten zelf, deel. Het doel is informatie ophalen voor het gemeentelijk beleid, het creëren van draagvlak voor dit beleid en het tijdens de beleidsuitvoering regelmatig de vinger aan de pols houden. Na drie jaar vindt met het platform een beleidsevaluatie plaats. Als het gaat om het vormgeven van concrete projecten, wordt een ‘klankbordgroep’ opgericht, waarin de directe belanghebbenden (waaronder omwonenden) samen met de gemeente en de initiatiefnemers een plan vorm geven. Dit is vooral aan de orde bij het ontwikkelen en realiseren van grootschalige huisvestingsvormen.

 

 Een adviseur die  schakelt

 

Voor een complex proces als de huisvesting van arbeidsmigranten moet de projectleider voortdurend schakelen: er spelen soms verschillende belangen, partijen moeten op één lijn worden gebracht en beleid en projecten gaan hand in hand met een wederzijdse beïnvloeding. Dat vraagt om een flexibele en interactieve inzet van de projectleider, van wie de rol soms wisselt tussen enerzijds beleidsadviseur die een programma ontwikkelt en anderzijds projectleider die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van concrete  projecten. 

 

Wethouder Nees van Wolfswinkel: “Deze mensen kunnen wij economisch niet missen. Zij zorgen ervoor dat de bedrijven voldoende personeel hebben en daarmee dat het goed gaat in onze gemeente. (…) . Dit moet goed geregeld worden (…) bron:  gemeentelijke website Neder-Betuwe

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >