Beleidsplan arbeidsmigranten Neder-Betuwe Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• 1 beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten in uitvoering
• 1 publiek-privaat convenant huisvesting arbeidsmigranten

 

Over dit project

De economie van Neder-Betuwe draait voor een gedeelte op de inzet van arbeidsmigranten. Om hen ook goed te huisvesten, heeft de gemeente in 2019 een beleidsplan opgesteld met ondersteuning van Wido Scholte als interim projectleider huisvestingsbeleid arbeidsmigranten.

Integrale aanpak

Beleid maken is geen doel op zich en heeft pas echt toegevoegde waarde als het wordt uitgevoerd.  De beleidsontwikkeling ging daarom hand in hand met het beoordelen van bij de gemeente binnen komende initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Kortom: realistisch beleid toegespitst toegesneden op de praktijk. Een eerste stap was een goede inventarisatie en registratie van de aanwezige arbeidsmigranten in de BRP dan wel RNI (voor arbeidsmigranten die korte tijd hier verblijven). Voor de laatstgenoemde groep is tevens een digitaal nachtregister ontwikkeld. De daarop volgende beleidsontwikkeling kende een integrale aanpak en afstemming, zowel inhoudelijk als procesmatig. Als het gaat om huisvesting, is sprake van een nauwe relatie met de ruimtelijke ordening, waarbij ook de nodige aandacht is besteed aan de eisen vanuit de aanstaande Omgevingswet. Ook het sociaal domein kwam aan bod, gericht op een integrale benadering van wonen, zorg, welzijn, voorzieningen en integratie in de samenleving. Tevens vond afstemming met het economisch beleid plaats: goed wonen is een voorwaarde voor economische groei, waarbij in Neder-Betuwe de huisvesting van arbeidsmigranten een belangrijk element is. Het sluitstuk is een goed handhavingsbeleid: waarbij illegale huisvesting kan worden gesloten, zodra voldoende kwalitatief goede huisvesting beschikbaar is.

In samenspraak met werkgevers, uitzendbureaus en bestuurders…

Procesmatig waren van belang de door de gemeente gehanteerde interactieve werkwijze met een open oog voor de belangen van de stakeholders van de gemeente: de Regio Rivierenland en aangrenzende gemeenten, provincie, woningcorporatie, zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijfsleven, enz. Binnenkomende projecten worden in de Regiekamer - waarin alle relevante disciplines van de gemeente zijn vertegenwoordigd - besproken en waar nodig in samenspraak met de initiatiefnemers aangepast.

Initiatieven worden zowel door huisvesters als werkgevers en uitzendbureaus ingediend. In de vorm van een convenant kunnen er nu goede afspraken met deze partijen worden gemaakt over de huisvesting, de informatievoorziening aan arbeidsmigranten en het beheer.

…Maar ook met de bevolking!

De huisvesting van arbeidsmigranten raakt ook de inwoners van Neder-Betuwe. Zij werden op twee manieren bij het beleid betrokken. In het kader van de algemene beleidsontwikkeling is een ‘Platform huisvesting arbeidsmigranten’ opgericht. Daaraan namen de bovengenoemde stakeholders en inwoners, waaronder arbeidsmigranten zelf, deel. Het doel was informatie op te halen voor het gemeentelijk beleid, het creëren van draagvlak en het houden van een vinger aan de pols tijdens de beleidsuitvoering. Na drie jaar zal met het platform een beleidsevaluatie plaatsvinden. Als het gaat om het vormgeven van concrete projecten, wordt een ‘klankbordgroep’ opgericht, waarin de directe belanghebbenden (waaronder omwonenden) samen met de gemeente en de initiatiefnemers een plan vorm geven. Dit is vooral aan de orde bij het ontwikkelen en realiseren van grootschalige huisvestingsvormen.

Een adviseur die schakelt

Voor een complex proces als de huisvesting van arbeidsmigranten moest de projectleider voortdurend schakelen: er spelen immers verschillende belangen, partijen moeten op één lijn worden gebracht en beleid en projecten gaan hand in hand met een wederzijdse beïnvloeding. Dat vroeg om een flexibele en interactieve inzet van de projectleider, van wie de rol soms wisselde tussen enerzijds beleidsadviseur die een programma ontwikkelde en anderzijds projectleider die een bijdrage leverde aan de ontwikkeling van concrete projecten.

 

De gemeenteraad van Neder-Betuwe stelde op 8 november 2019 het beleidsplan ‘Huisvesting Arbeidsmigranten 2020 t/m 2022’ vast. Benieuwd naar de inhoud van het plan? Bekijk het beleidsplan hier of download het bestand onder aan de pagina.'Deze mensen kunnen wij economisch niet missen. Zij zorgen ervoor dat de bedrijven voldoende personeel hebben en daarmee dat het goed gaat in onze gemeente. (…) . Dit moet goed geregeld worden (…)'

Nees van Wolfswinkel - Wethouder


Werken bij Public Result?