Interim projectleider huisvestingsbeleid arbeidsmigranten gemeente Neder-Betuwe Wonen, welzijn en zorg

Wido Scholte ondersteunt op dit moment als interim projectleider het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten in de gemeente Neder-Betuwe.  

Integrale aanpak

Centraal staat een integrale aanpak en afstemming, zowel inhoudelijk als procesmatig. Inhoudelijk gezien is sprake van een nauwe relatie met de ruimtelijke ordening (waarbij ook de nodige aandacht moet zijn voor de eisen vanuit de naar verwachting in 2021 in werking tredende Omgevingswet), het sociaal domein (integrale benadering wonen, zorg en welzijn) en de economie (goed wonen is een voorwaarde voor economische groei, waarbij in Neder-Betuwe de huisvesting van arbeidsmigranten een belangrijk element is) en het toekomstige voorzieningenaanbod.

 

In samenspraak met werkgevers, uitzendbureau’s en bestuurders

Procesmatig zijn van belang de door de gemeente gehanteerde werkwijze in het kader van de Regiekamer (wat vraagt om een flexibele en interactieve inzet van de adviseur), de soms wisselende rol van enerzijds adviseur en anderzijds projectleider en tot slot een open oog voor de belangen van de stakeholders van de gemeente (Regio Rivierenland, provincie, woningcorporatie, zorg- en welzijnsinstellingen, bewoners- en huurdersorganisaties, bedrijfsleven, enz. ).

 

Wethouder Nees van Wolfswinkel: “Deze mensen kunnen wij economisch niet missen. Zij zorgen ervoor dat de bedrijven voldoende personeel hebben en daarmee dat het goed gaat in onze gemeente. (…) . Dit moet goed geregeld worden (…) bron:  gemeentelijke website Neder-Betuwe

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Interim DEAL-Model Alle producten