Regionaal kwartiermaker arbeidsmigranten Rivierenland Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• 1 regionaal beleidskader
• 1uitvoeringsprogramma
• 7 speerpunten
• 14 businesscases
• 1 handelingsperspectief tussen 8 gemeenten
• 1 convenant tussen gemeenten en marktpartijen

 

Over dit project

Samen voor een goed vestigingsklimaat voor arbeidsmigranten

Met een jaarlijks verdienvermogen van circa 8 miljard draait de economische motor van de regio Rivierenland op volle toeren. De aanwezigheid van stuwende sectoren als de fruitteelt, (glas)tuinbouwsector, bouw, industrie en logistiek – goed voor bijna 50% van de regionale economie – betekent echter ook dat de regio zeer afhankelijk is van de inzet van arbeidsmigranten om deze economische motor draaiende te houden. Voldoende goede huisvesting voor deze arbeidsmigranten is daarom van cruciaal belang om over voldoende arbeidskrachten de beschikken die de economie van de regiogemeenten in Rivierenland in de benen te houden.

 

De acht gemeenten van de regio Rivierenland werkten op dossier al nauw samen, maar hebben nu de ambitie om voldoende goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten te faciliteren zoveel mogelijk dicht in de buurt van het werk Regionale samenwerking is daarbij van groot belang om te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat waardoor malafide partijen en praktijken zich verplaatsen naar de gemeente waar zij nog de meeste ruimte krijgen. Door samen als regiogemeenten dezelfde bodem in de markt te leggen en toe te werken naar harmonisatie van lokaal beleid, ontstaat er een gelijk speelveld waarin marktpartijen, samen met de overheid, vanuit een welbegrepen eigenbelang, gaan bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor arbeidsmigranten waarbij wordt gestreefd de opgave evenwichtig over de regiogemeenten te verdelen.

Naar een programma op maat

Om samen werk te maken van goede huisvesting van arbeidsmigranten heeft de Regio Rivierenland onder begeleiding van Public Result een regionaal beleidskader met bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld die erop gericht zijn om samen een aantal uitdagingen rond de huisvesting van arbeidsmigranten aan te pakken die voor individuele gemeenten minder goed oplosbaar zijn. Het uitvoeringsprogramma biedt daarnaast ruimte voor maatwerk, door op sommige onderdelen keuzes mogelijk te maken waarop gemeenten in de uitvoering van het plan aanhaken en waarop (nog) niet. Zo werken de regiogemeenten op eigen tempo toe naar de gezamenlijke stip op de horizon.

 

Aan de hand van vijf stappen is er gekomen tot een integraal programma, van inventarisatie naar uitvoering. Om een beeld te krijgen van de huidige situatie is er een uitgebreid dialoog gevoerd met zowel marktpartijen als overheid door middel van interviews en dialoogtafels. Tijdens deze dialoogtafels werden de speerpunten voor huisvesting en leefbaarheid uitgewerkt.

De 7 speerpunten in het uitvoeringsprogramma zijn:

  • Registratie en informatie
  • Kennisvermeerdering
  • Voldoende aanbod dichtbij werk
  • Controle en handhaving
  • Arbeidsmigrant centraal
  • Zorg voor arbeidsmigranten
  • Governance

 

Voor de regio Rivierenland heeft deze aanpak geleid tot een uitvoeringsprogramma met 7 speerpunten waaronder 14 concrete maatregelenpakketten zijn opgesteld. Deze concrete maatregelen vormen de bouwstenen van het integrale beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

In coproductie met marktpartijen: voor en door de regio

Het programma is tevens uitgewerkt in een handelingsperspectief dat de afspraken omvat die regiogemeenten onderling maken voor een succesvolle uitvoering. Het handelingsperspectief schetst daarmee de kaders en randvoorwaarden van de samenwerking . Deze zijn nadrukkelijk niet statisch zijn maar ruimte voor bijsturing. Naast een geïntensiveerde samenwerking tussen de regiogemeenten, versterken de regiogemeenten ook de samenwerking met externe stakeholders door een convenant te sluiten met partijen die samen hun schouders onder de huisvesting voor arbeidsmigranten willen zetten. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de huisvesting natuurlijk primair bij marktpartijen ligt en gemeenten dit faciliteren, betekent de regionale aanpak ook dat er nu op regionaal niveau met marktpartijen gewerkt kan worden aan een versnelling van de realisatie van nieuwe locaties.

Op naar de uitvoering!

Kees Stob ondersteunt sinds 2021 de regio Rivierenland als kwartiermaker bij het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma. De uitvoering verloopt in twee fasen; in fase 1, de kwartiermakerfase, is gewerkt aan het uitvoerings-gereed maken van de concreet te nemen maatregelen. Deze fase is inmiddels afgerond. In de 2de fase, de structurele fase, wordt het uitvoeringsprogramma aan de nieuwe colleges en raden voorgelegd om het programma van nieuw politiek draagvlak te voorzien.

 

Lees ook onze blogs over de vijf bouwstenen!

Werken bij Public Result?