Procesregisseur huisvesting arbeidsmigranten Provincie Gelderland Economie, Wonen, welzijn en zorg | 2020

Resultaten in het kort

• Huisvesting arbeidsmigranten provincie Gelderland
• Integraal beleid
• 5 bouwstenen

 

Over dit project

Wido Scholte ondersteunt vanaf 1 oktober 2020 als procesregisseur het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten in de provincie Gelderland. Na een lange adviesloopbaan op het terrein van het woonbeleid, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en het sociaal domein, houdt Wido zich sinds 2018 bezig met de problematiek en huisvesting van arbeidsmigranten. Dat is met name in de Regio Rivierenland en enkele regio’s en gemeenten buiten de provincie Gelderland.

Samen voor goede huisvesting arbeidsmigranten 

Arbeidsmigranten vervullen al zeer lange tijd een belangrijke rol in de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Onderzoek dat wij zelf onder werkgevers in verschillende economische sectoren uitvoeren, laat zien dat daarbij sprake is van een toenemende vraag naar beter opgeleide arbeidsmigranten, van MBO 1-2 naar MBO 3-4 niveau. We zien echter dat Nederland  niet bovenaan de lijst staat bij arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Andere landen, waaronder Duitsland en Denemarken, beginnen steeds aantrekkelijker te worden. Goede en veilige woon- en werkomstandigheden zijn van essentieel belang voor de economie, maar ook omdat omdat arbeidsmigranten burgers van onze samenleving zijn waarvoor de Nederlandse overheden, samen met werkgevers en uitzendbureaus, een zorgplicht dragen.

De provincie Gelderland is zich er van bewust is dat uit oogpunt van menswaardigheid, veiligheid en aantrekkingskracht in economische zin de huisvesting van arbeidsmigranten een belangrijke opgave is. Wido zal de provincie bij dit complexe vraagstuk met raad en daad ondersteunen. Of het nu gaat om de beantwoording van specifieke vragen en oplossingen voor problemen, dan wel om het stimuleren van de ontwikkeling van integraal beleid. Wido zal hierbij de verbinding leggen met andere provinciale programma’s, zoals het woonbeleid. Ook zal hij in overleg gaan met het Rijk over thema’s als registratie en keurmerk, en zal er overleg plaats vinden met Noordrijn-Westfalen om de problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de grensregio gezamenlijk op te pakken. Kortom, de procesregisseur zal een groot aantal activiteiten uitvoeren en tools inzetten om de gevraagde resultaten te behalen!

 

Maatwerk

Public Result werkt toe naar een integraal huisvestingsbeleid arbeidsmigranten aan de hand van vijf bouwstenen, van inventarisatie naar uitvoering. Op basis van een gedegen inventarisatie van de huidige situatie(1) (inventarisatie en registratie) naar dialoogtafels om speerpunten voor huisvesting en leefbaarheid uit te werken (2), naar concrete maatregelen (3) die worden afgesloten met een plan van aanpak waar alle partijen hun handtekening onder kunnen zetten (4). Maar uiteindelijk draait alles om de uitvoering, een samenspel van overheid, initiatiefnemers en de inwoners (5). We zien de stappen dan ook niet per sé als volgtijdelijk. Een goed proces is maatwerk. We sluiten aan bij de situatie per regio en de behoefte per gemeente.  en waar de energie zit. Kansrijke initiatieven worden waar mogelijk geprioriteerd en uitgevoerd.

Stappen maken doe je het effectiefst met alle belanghebbenden samen: overheidsinstanties, bewoners, arbeidsmigranten, werkgevers en maatschappelijke instellingen. Om draagvlak te creëren, maar ook om alle denk- en investeringskracht te mobiliseren. We werken met een uitgekiend proces om partijen slagvaardig achter de aanpak te krijgen. De mate waarin gemeenten willen samenwerken is van groot belang. Regio’s hebben immers vaak een gezamenlijke economie, één arbeidsmarkt en één woningmarkt. Het werkgebied van uitzendbureaus houdt niet op bij de gemeentegrens en regionale samenwerking voorkomt ongewenste waterbed effecten die optreden als gemeenten geen beleid gaan voeren.

Een effectieve aanpak is een plan dat niet alleen de huisvesting regelt, maar ook aandacht besteed aan een goede inventarisatie en registratie, huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, communicatie en handhaving, kortom: de vijf bouwstenen.

 

Bent u geïnteresseerd geraakt in een integrale aanpak huisvesting arbeidsmigranten? Public Result ondersteunt de aanpak in alle stappen en voor alle bouwstenen. Dit is mogelijk als faciliterend adviseur of in een interim rol. Meer weten over onze aanpak? Dat kan hier. Lees ook onze blogs over de vijf bouwstenen!

Nieuws

Over kennisgebied Economie

Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd ...

Lees verder >