Bouwstenen voor beleid huisvesting arbeidsmigranten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huisvesting arbeidsmigranten

De provincie Zuid-Holland heeft aan Zuid-Hollandse gemeenten die beleid willen ontwikkelen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, ondersteuning door Public Result aangeboden. Hiervan hebben de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden en de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden) gebruik gemaakt. Voor de provincie Zuid-Holland is het van belang dat het project niet alleen voor de betreffende gemeenten leidt tot kennisoverdracht, maar ook breder voor andere gemeenten en de provincie zelf. Daarom is het project afgesloten met brede (al dan niet digitale) bijeenkomsten.

 

Waar hebben de gemeenten behoefte aan?

De gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn op zoek naar concrete handvatten en beperkte ondersteuning en expertise als het gaat om beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten te ontwikkelen. Op basis hiervan kunnen zij vervolgens tot beleidsontwikkeling komen. Hoewel de gemeenten in sociaal-economisch opzicht verschillen, is sprake van een gedeelde probleemstelling: er is altijd sprake van een belang voor de lokale economie (voldoende arbeidskrachten voor het bedrijfsleven), de arbeidsmigranten hebben recht op goede huisvesting en mogelijkheden om deel te nemen aan de lokale samenleving, leefbaarheidsproblemen en een te grote druk op de reguliere woningvoorraad moet worden voorkomen. Dit maakt daarom een goede regionale afstemming, samenwerking en het delen van beleid wenselijk.

 

Een integrale benadering van de problematiek

In een kick-off bijeenkomst met ambtenaren van de gemeenten is het veld afgebakend waarop het toekomstige arbeidsmigrantenbeleid betrekking dient te hebben. Omdat de gemeenten duidelijk verschillende DNA’s hebben, willen zij ook verschillende accenten leggen. De thema’s waar het over moet gaan zijn echter gelijk: zorg dragen voor een goede registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP), heldere kaders voor veilige, kwalitatief goede en legale vormen van huisvesting, toezicht en handhaving hierop, het kansen bieden voor integratie in de samenleving, informatie en communicatie en niet in de laatste plaats onderlinge samenwerking en met werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters.

De gemeenten willen dit deels lokaal gaan oppakken, maar op een aantal zaken regionaal gaan samenwerken. Bij dat laatste kan worden gedacht aan een gezamenlijke inventarisatie van de locaties waar arbeidsmigranten wonen, een centraal registratiepunt en het instellen van een regionaal digitaal nachtregister, aanpassing van de regionale huisvestingsverordening, het verkennen van de wenselijkheid van een regionale beheerorganisatie voor de huisvesting en deelname aan de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Voor de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden speelt daarbij dat zij ook in andere regionale samenwerkingsverbanden zitten en dit met de betreffende gemeenten moeten afstemmen (resp. de Drechtsteden en de Lekstroomgemeenten IJsselstein en Nieuwegein).

 

In samenspraak met bestuurders, werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters

Belangrijk is dat het proces van meet af aan het proces breed is opgepakt, waarbij het niet alleen om ambtelijke afstemming gaat, maar ook de wethouders van de verschillende gemeenten een actieve rol hebben gespeeld, evenals werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters. Er zijn daarom bijeenkomsten georganiseerd met deze betrokkenen. In de bijeenkomst met de wethouders is de bereid om bij de beleidsontwikkeling samen te werken sterk naar voren gekomen.

 

In de bijeenkomst met de werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters hebben zij er op aangedrongen dat de gemeenten vaart gaan maken met het ontwikkelen van beleid en vooral een kader vaststellen om huisvestingsinitiatieven te beoordelen. Een samenhangend regionaal beleid is voor hen belangrijk: het verschaft duidelijkheid als overal dezelfde regels gelden. Het voorkomt ook een ‘waterbed effect’ dat zou optreden als de ene gemeente zaken goed regelt en andere gemeenten niet. Verder hebben zij aangegeven ook zelf een actieve rol te willen spelen in de verdere beleidsvorming.

Nieuws

Werken bij Public Result?