Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Lingewaard Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• 1 enquête
• 2 focusgroepen
• 11 interviews
• 2 raadsinformatieavonden
• 1 beleidsplan

 

Over dit project

Veilig vestigingsklimaat voor arbeidsmigranten

De betekenis van tijdelijke internationale werknemers voor de economie van Lingewaard is groot. Op basis van verschillende ramingen wordt ervan uitgaan dat op dit moment circa 1.000 tijdelijke internationale werknemers in Lingewaard werken en ca 500 à 750 in de gemeente wonen. Ook lijkt het erop dat de behoefte aan de inzet van internationale werknemers ook de komende jaren nog sterk zal groeien.

 

De gemeente Lingewaard wil tijdelijke internationale werknemers die in de gemeente werken goed en veilig huisvesten zodat de bedrijven nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde tijdelijke internationale arbeidskrachten kunnen aantrekken. Door tijdelijke internationale werknemers goed te huisvesten, houdt Lingewaard de regionale economie op pijl en wordt de leefbaarheid voor alle inwoners in de gemeente gewaarborgd.

Een gedragen beleidsplan

Om te komen tot voldoende goede, veilige en legale huisvesting heeft de gemeente een helder en eenduidig toetsingskader opgesteld. De gemeente streeft naar een evenwichtige verdeling van internationale werknemers in de regio en zet in op huisvesting dichtbij het werk. Qua huisvestingsmogelijkheden, is het straks mogelijk om onder voorwaarden tijdelijke internationale werknemers te huisvesten in: 1) de kernen via kamergewijze verhuur, 2) bij de (agrarische) werkgever en 3) in geconcentreerde huisvesting in zowel de kernen als het buitengebied.

 

Het beleidsplan gaat niet alleen in op specifieke kwaliteitseisen van huisvesting, maar bevat ook concrete suggesties op thema’s zoals communicatie en participatie, registratie, controle en handhaving, het sociale perspectief en de samenwerking die nader worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Op deze manier voorziet de gemeente de lokale werkgevers van een helder RO-kader en kan de gemeente op eigen tempo toewerken naar integraal beleid rondom huisvesting tijdelijke internationale werknemers. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met input vanuit werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en andere stakeholders middels interviews een focusgroepbijeenkomst. Ook in de uitvoering van het beleid zullen deze verschillende partijen betrokken blijven.

Aanpak Public Result

Public Result heeft de gemeente begeleid in het opstellen van het beleid voor de huisvesting van tijdelijke internationale werknemers. Zo is er eerst een beter beeld geschetst van de aantallen en de bedrijven waar tijdelijke internationale werknemers werken in de gemeente. Dit heeft Public Result gedaan middels 11 interviews met stakeholders, een analyse van provinciale gegevens en het uitzetten van een enquête onder werkgevers. Naast de dialoog met partners heeft Public Result een economische analyse uitgevoerd. Als kader hiervoor is de Economische Transformatiemonitor (ETM) gebruikt. De economische transformatiemonitor is een scenariomodel, bedoeld om gevoel te krijgen voor de maximale economische potentie in de regio. In dit geval gaat het dus specifiek om sectoren waar arbeidsmigranten vooral werkzaam zijn – wat zijn de groeiverwachtingen, wat betekent dat voor de toekomstige vraag naar werknemers?

 

De gemeente Lingewaard streeft ernaar het beleidsplan vast te stellen in het huidige college, waarna de raad na de verkiezingen in maart 2022 aan zet is.

 

Lees ook onze blogs over de vijf bouwstenen!

Nieuws

Werken bij Public Result?